دوره و شماره: دوره 15، شماره 5 - شماره پیاپی 78، آذر و دی 1387 (78) 
بررسی نمایه گلیسمی عسل بدون موم منطقه آذربایجان ایران

صفحه 1-4

دکتر احمد افاقی؛ دکتر مجید سیرتی‌ثابت؛ مهدی سهمانی؛ فرهاد خباز؛ علی بیگدلو


بررسی شیوع خشونت اعمال شده نسبت به پرسنل پرستاری

صفحه 45-52

فریبا قدس‌بین؛ زهرا ده‌بزرگی؛ نرگس طیاری


ارزیابی اثر داروی کتوکونازول بر رشد ایزوله‌های کاندیدای جدا شده از موارد ولوواژینیت در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 75-82

بهناز مقدسی؛ دکتر معصومه شمس‌قهفرخی؛ دکتر فریده زینی؛ دکتر مهدی رزاقی‌ابیانه