بررسی نمایه گلیسمی عسل بدون موم منطقه آذربایجان ایران

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: نمایه گلیسمی نشان‌دهنده افزایش قند خون بعد از مصرف مواد غذایی در مقایسه با گلوکز یا نان سفید است. این نمایه بین صفر برای مواد غذایی بدون کربوهیدرات و 100 برای گلوکز در نوسان است. هم مقدار و هم نوع کربوهیدرات در پاسخ به افزایش قند خون مؤثر است و این پدیده در تغذیه بیماران دیابتی و تأثیر آن بر مقاومت انسولینی افراد سالم در درازمدت حایز اهمیت است. نمایه گلیسمی، دو مقدار مساوی از کربوهیدرات را مقایسه می‌کند و در واقع، کیفیت قندها را می‌سنجد، نه کمیت آن‌ها را.   هدف: تعیین نمایه گلیسمی عسل بدون موم ایران (منطقه آذربایجان).   مواد و روش‌ها: نمونه خون افراد مورد مطالعه (هشت نفر) پس از 12 ساعت ناشتا بودن در ساعت 8 صبح گرفته شد. سپس بعد از خوردن 50 گرم کربوهیدرات غذای استاندارد (50 گرم گلوکز) و بار دیگر 61 گرم عسل تهیه شده از یکی از شرکت‌های مواد غذایی (معادل 50 گرم کربوهیدرات غذای مورد آزمایش) نمونه خون افراد به فواصل 30، 60، 90 و 120 دقیقه بعد گرفته شد. میزان قند نمونه‌ها با استفاده از روش گلوکز اکسیداز اندازه‌گیری گردید.   یافته‌ها: سطح زیر منحنی‌ها به ترتیب برابر 1294 و 5/847 واحد بود که بر این اساس، میزان نمایه گلیسمی عسل بدون موم منطقه آذربایجان ایران برابر 65 محاسبه شد.   نتیجه‌گیری: عسل بدون موم ایران با نمایه گلیسمی 65 دارای نمایه گلیسمی متوسط است و می‌تواند در تغذیه روزانه جانشین مواد غذایی دارای نمایه گلیسمی بالا گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Glycemic Index (GI) of Iran's Free Wax Honey

نویسندگان [English]

  • ahmad afaghi
  • majid siratisabet
  • mahdi sahmani
  • farhad khabaz
  • ali beigdloo
چکیده [English]

  Introduction: The GI explains elevation of blood glucose after eating a food compared with standard blood glucose curve after glucose or white bread in the same subject. This index varies between 20 for fructose and 100 for glucose. Both the amount and source of carbohydrate influence the glycemic response, but the GI compares the same amount of carbohydrate and provides a measure of carbohydrate quality but not quantity.   Aim: The purpose of this study was to determine the GI of Iran's free wax honey.   Materials & Methods: Blood samples of 8 male subjects for glucose analysis (using glucose oxidase method) were collected after 12 hr fasting period at zero time (baseline) and at 30, 60, 90, 120 min after ingestion of identical amount of honey (test food), and glucose (standard food).   Results: The area under the curve (AUC) was 1294 and 847.5 (mg/dl) for glucose and honey respectively. Based on this finding the GI of Iran's free wax honey is 65   Conclusion: The Iran's free wax honey with GI of 65 is a medium GI food and can be replaced with high GI foods as a supplement food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glycemic index
  • Free wax honey
  • glucose
  • Insulin resistance