بررسی اثر کاتچین، کافئین و اسید گالیک بر واکنش گلیکه‌‌شدن آلبومین در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: دیابت شیرین از شایع‌ترین بیماری‌ها در جوامع بشری است که مقابله با عوارض آن هزینه هنگفتی را به سیستم درمانی تحمیل می‌کند. مهم‌ترین و شاخص‌ترین علامت کلینیکی این بیماری، افزایش قند خون است که منجر به گلیکه‌‌شدن پروتئین‌های مختلف بدن می‌گردد و این امر، تغییر در ماهیت و ساختمان و عملکرد بیوشیمیایی آن‌ها را باعث می‌شود. یکی از راه‌های احتمالی درمان دیابت شیرین، کاهش یا مهار این واکنش است و به ‌نظر می‌رسد ‌‌استفاده از ترکیبات فنلی و آلکالوئیدی گیاهان در این راه مفید و مؤثر است. در مطالعه حاضر، اثر سه ترکیب کاتچین، کافئین و اسید گالیک موجود در گیاه چای بر گلیکه‌‌شدن آلبومین بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت.   مواد و روش‌ها: به منظور بررسی تأثیر کاتچین، کافئین و اسید گالیک بر واکنش گلیکه‌‌شدن آلبومین در برون تن در حضور غلظت‌های مختلف هر یک از این مواد مذکور، واکنش گلیکه‌‌شدن آلبومین در برون تن انجام شد و با روش تیوباربیتوریک اسید مورد سنجش قرار گرفت.   نتایج: نتایج حاصل نشان داد که کاتچین، کافئین و اسیدگالیک مورد مطالعه در غلظت‌های سه گانه 1 گرم بر دسی‌لیتر، 2/0 گرم بر دسی‌لیتر و 1/0 گرم بر دسی‌لیتر دارای اثر مهاری بر واکنش گلیکه‌‌شدن آلبومین هستند و در این میان، کاتچین در غلظت 1 گرم بر دسی‌لیتر دارای بیش‌ترین اثر مهاری است (74/94 درصد).   نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که هر سه ماده باعث کاهش واکنش گلیکه‌‌شدن آلبومین گردیدند و اثر مواد مذکور متناسب با فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن‌ها است. بنابر این می‌توان دریافت که مصرف گیاه چای به علت داشتن ترکیباتی نظیر کاتچین، اسیدگالیک و کافئین می‌تواند با مهار یا کاهش گلیکاسیون پروتئین‌ها، مثل آلبومین، مانع از بروز برخی از عوارض بیماری دیابت شیرین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Effects of Catechin, Caffeine and Gallic Acid on In Vitro Glycation Reaction of Albumin

نویسندگان [English]

  • amir gharib
  • zohre faezizadeh
  • mohamadreza mehrabi
  • mohsen mirzaei
چکیده [English]

  Introduction: Diabetes mellitus is one of the most common diseases in the world that imposes a tremendous health and societal burden whether that burden is measured in terms of sickness, use of health systems resources or costs. Hyperglycemia is the most important clinical sign of diabetes leading to glycation of the various proteins in the body that leading to change in nature, structure and biochemical activity of them. One of the probable methods in the treatment of diabetes mellitus is decreased or inhibited this reaction, it seems that phenolic and alkaloid compounds useful for this purpose. Aim: The main goal of this research is to determine the effect of catechin, caffeine and gallic acid. Materials & Methods: In the presence of various concentration of catechin, caffeine and gallic acid albumin was glycated and evaluated using thio-barbitoric acid (TBA) method. Results: showed that catechin, caffeine and gallic acid have inhibitory effects on albumin glycation reaction with the concentration of 1 g/dl, 0.2 g/dl and 0.1 g/dl. Among these compounds catechin had the inhibitoriest effect (90.74% ± 1.75) in the concentration of 1g/dl.  Conclusion: These finding showed that catechin, caffeine and gallic acid decreased albumin glycation reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes mellitus
  • Catechin
  • Caffein
  • Gallic acid
  • Thio-barbitoric acid