بررسی شیوع خشونت اعمال شده نسبت به پرسنل پرستاری

نویسندگان

حضرت فاطمه (س) دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

  مقدمه و هدف: صدمات ناشی از خشونت در محیط‌های کاری یک خطر شغلی جدی در بسیاری از مناطق جهان است. خشونت در محیط‌های مراقبت بهداشتی ممکن است به روش‌های متفاوتی مثل تهدیدات لفظی و یا خشونت‌های فیزیکی اتفاق بیفتد و منجر به کاهش روزهای کاری، کاهش کارایی، دست کشیدن از کار، لزوم درمان طبی یا انتقال به شغل دیگر و حتی مرگ شود. این پژوهش به منظور بررسی شیوع خشونت‌های لفظی و فیزیکی در یکی از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان بندرعباس در سال 1383 انجام شده‌‌است.   مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی، تحلیلی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنامه 43 سؤالی که در 4 بخش تنظیم شده استفاده شد. این پرسشنامه به‌طور تصادفی در اختیار 88 نفر از کارکنان بخش‌های سی.سی.یو، آی.سی.یو، اورژانس داخلی و جراحی قرار گرفت و داده‌های به‌دست‌‌آمده با استفاده از نرم‌افزار spss و آمار توصیفی و مجذورکای و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   نتایج: طبق داده‌های به‌دست‌‌آمده 2/72 درصد از کارکنان در طی 6 ماه گذشته خشونت‌های لفظی و 1/9 درصد از آنان خشونت فیزیکی را تجربه کرده بودند.   نتیجه‌گیری: پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها بین تجربه خشونت‌های لفظی و میزان تحصیلات کارکنان و همچنین بین تجربه خشونت‌های فیزیکی با رده‌های مختلف کارکنان، سن، جنس و میزان تحصیلات آن‌ها رابطه معنادار آماری به‌ دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Violence against Nurses Personnel

نویسندگان [English]

  • fariba ghodsbin
  • zahra dehbozorgi
  • narges tayari
چکیده [English]

 Introduction: Injuries resulting from violence in healthcare setting are becoming a serious occupational hazard in many areas of the world. Violence in health service environment may occur in many different ways: Verbal treats or physical violence and resulting in death, lost workdays, loss of consciousness, restriction of motion or work, loss of property, termination of employment, transfer to another job or medical treatment. This study had done for assessing prevalence of physical and verbal violence experienced by nurse’s works in a hospital in Bandar Abas city. Materials & Methods: This survey is an analytic-descriptive study. Data gathering tool was questionnaire with 40 items in 4 parts and randomly was completed by 88 nurses of ICU, CCU, medical, surgical and Emergency wards. All analysis was conducted using the SPSS software package and correlation and x2 and descriptive statistic.  Results: The study found that majority of nurses had been experienced verbal abuse (72.2%) and physical abuse (9/1%) in the 6 previous months.   Conclusion: The experience of physical violence correlated with age. Sex, education and job title and verbal abuse correlated with education of nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Personnel
  • nurses
  • Hospital