بررسی شیوع اختلالات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه‌کننده به مجتمع قضایی خانواده

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: یکی از مهم‌ترین عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خوب، روابط لذت‌بخش جنسی است، زیرا رضایت‌بخش نبودن آن، سبب ایجاد احساس محرومیت، ناکامی و عدم ایمنی در همسران می‌شود. این محرومیت جنسی می‌تواند در نهایت موجب طلاق و از هم گسستگی زندگی زناشویی گردد. نارضایتمندی جنسی در بسیاری از موارد طلاق نقش مهمی دارد. از این رو پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی شیوع اختلالات جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه‌کننده به مجتمع قضایی خانواده تهران در سال 86-1385 بپردازند.   مواد و روش‌ها: تحقیق با طراحی مقطعی ( cross- sectional ) بر روی 400 متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مجتمع‌های قضایی خانواده 1 و 2 شهر تهران انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ‌‌است که دارای قسمت‌های جداگانه برای مردان و زنان و هر یک دارای دو قسمت اختلالات جنسی و فرم اطلاعات دموگرافیک است. پرسشنامه زنان برای تعیین عملکرد جنسی، پرسشنامه FSFI (Female Sexual Function Index ) و پرسشنامه مردان برای تعیین عملکرد جنسی، پرسشنامه IIEF (International Index of Erectile Function ) بود که دارای بخش‌هایی به منظور بررسی تمایل و تحریک جنسی، ارگاسم و رضایت جنسی است که توسط نمونه‌های پژوهش تکمیل شده‌‌است. برای اعتبار ابزار از اعتبار محتوا و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد.   نتایج: پژوهش بر روی 400 متقاضی طلاق (108 مرد و 292 زن) مراجعه‌کننده به مجتمع‌های قضایی شهر تهران نشان داد 7/66 درصد مردان و 4/68 درصد زنان از زندگی جنسی با همسرانشان راضی نبودند. از نظر میزان عملکرد جنسی، مردان 2/71 درصد در حد خوب،1/23 درصد در حد متوسط و 8/5 درصد در حد ضعیف و زنان 26 درصد در حد خوب، 2/56 درصد در حد متوسط و 8/17 درصد در حد ضعیف بودند. آماره کای دو با 0001/0 p < این اختلاف را به لحاظ آماری معنادار نشان داد.   نتیجه‌گیری: همان‌گونه که نتایج نشان داد بیش‌تر افراد درخواست‌کننده طلاق از زندگی جنسی خود رضایت نداشتند و همچنین میزان عملکرد جنسی زنان نسبت به مردان پاین‌تر است و با توجه به افزایش میزان طلاق در جامعه ضرورت دارد مسئولین امر نسبت به این موضوع توجه بیش‌تری داشته باشند، بخصوص که بیش‌تر متقاضیان طلاق به علت حجب و حیا از بیان مشکلات جنسی خود به‌عنوان یکی از دلایل طلاق شرم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Sexual Dysfunction among Divorce Requested

نویسندگان [English]

  • sayed kazem foroutan
  • maryam jadid milani
چکیده [English]

 Introduction: Sexual is one of the important factors for well-being in married life and also quality of life, because a good sexual life caused safety between spouses and without it maybe caused divorce. This study has been done for assessing the Prevalence of Sexual Dysfunction among divorce requested in family court in Tehran, 2006-2007. Materials & Methods: This cross sectional study has been done on 400 divorce requested in family court in Tehran. Data collection tools were a questionnaire form designed in different sections for male and female. The female questionnaire was FSFI (Female Sexual Function Index ( and the male questionnaire was IIEF (International Index of Erectile Function), that have sections about sexual desire, arousal, orgasm and sexual satisfaction. Content validity and Cronbach’s alpha reliability were used. Results: Results showed that 66.7 percent of the men and 68.4 percent of the men didn’t have sexual satisfaction in their sexual life. 71.2, 23.1 and 5.8 percent of the men had good, medium and few sexual functions respectively, and 26, 56.2 and 17.8 percent of the women had good, medium and few sexual functions, respectively. Conclusion: Results showed that female sexual function is less than male. To pay attention the rate of divorce in Iran, it is need to regard the sexual in divorce requested

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Dysfunction
  • Divorce
  • prevalence