بررسی مقایسه‌ای اثر درمانی داکسی‌سایکلین و آزیترومایسین در سرویسیت کلامیدیایی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: این پژوهش با توجه به شیوع بالای سرویسیت کلامیدیایی در ایران و عوارض نامطلوب آن بر سلامتی زنان و خانواده آن‌ها و همچنین افزایش عوارض، بخصوص عوارض گوارشی، و مقرون به صرفه نبودن روش درمانی متداول (داکسی‌سایکلین به میزان 100 میلی‌گرم دو بار در روز به مدت 7 روز) شکل گرفت.   هدف: از این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای اثر درمانی داکسی‌سایکلین و آزیترومایسین در سرویسیت کلامیدیایی در شهرستان نیشابور است.   مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی است. کلیه زنان بین 18 تا 35 ساله مراجعه‌کننده به درمانگاه زنان بیمارستان حکیم نیشابور که علائم بالینی سرویسیت کلامیدیایی داشتند و در معاینه تشخیص داده و با کیت آزمایشگاهی تأیید می‌شدند به طور تصادفی به دو گروه 116 نفره تحت مطالعه تقسیم شدند: گروه اول تحت درمان با داکسی‌سایکلین خوراکی (100میلی گرم دو بار در روز به مدت 7 روز) و گروه دوم تحت درمان با آزیترومایسین خوراکی (یک گرم تک دوز) قرار گرفتند. در ضمن، هر دو گروه در طول درمان ‌بایست از نزدیکی جلوگیری به عمل آورده و یا از روش سد‌کننده کاندوم استفاده می‌کردند و بیماران در فواصل زمانی 7، 14، 21 روز پس از شروع درمان مورد پیگیری قرار می‌گرفتند.   نتایج: میزان بهبودی در موارد درمان با تک دوز آزیترومایسین در مقایسه با درمان 7 روزه داکسی‌سایکلین یکسان است. عوارض گوارشی در دو گروه درمانی متفاوت است، به ‌طوری که در گروه آزیترومایسین هیچ‌گونه مورد شدیدی از عوارض گوارشی دیده نشد؛ در صورتی که در گروه داکسی‌سایکلین 7/1 درصد دارای عارضه گوارشی شدید بودند. پذیرش بیمار در موارد درمان آزیترومایسین به دلیل سهولت مصرف و هزینه - اثر بخشی بالاتر، بیش‌تر از داکسی سایکلین است. در گروه داکسی‌سایکلین علاوه بر این‌که علائم طی هفته‌های متوالی ادامه پیدا کرد، درصدی از بیماران نیز به بهبودی صددرصد نرسیدند.   بحث و نتیجه‌گیری: میزان بهبودی در موارد درمان با تک دوز آزیترومایسین در مقایسه با درمان 7 روز داکسی‌سایکلین یکسان است؛ اما عوارض گوارشی آزیترومایسین کم‌تر، و پذیرش بیماران بیش‌تر است و علائم بیماری در همان هفته اول پیگیری بهبود یافته‌است. بنابراین، مصرف آزیترومایسین در درمان سرویسیت کلامیدیایی ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Controlled of Single Dose Oral Azithromycin versus Seven Day Doxycycline in the Treatment of Clamydia Cervicitis

نویسندگان [English]

  • najmeh tehranian
  • fatemeh ghavi
  • soghrat faghihzadeh
چکیده [English]

 Introduction: Considering the high spread of Chlamydia cervicitis in Iran and its undesirable side-effects on women’s and their families’ health through causing infertility and transmitting it to the spouse and its bad economic impacts on the community, a remedy for this infection seems to be necessary. Considering the common remedial treatment (100mg of Doxycycline twice a day for 7 days).  Aim: The main purpose of this study was comparison of the remedial effect of Doxycycline and Azitromcine on Chlamydia cervicitis in Nishabour.  Materials & Methods: This survey is an experimental study of the type of one-sided blind accidental clinical test. All the 18-35 year-old women visiting the women clinic of the Kalin hospital in Nishabour, with the clinical symptoms of the Chlamydia cervicitis and been identified through medical examination and proved by laboratory kit to be infectious, have been divided into 2 groups of 116 subjects under study. The first group under remedy with edible Doxycyclin (100 mg twice a day for 7 days) and the second group were remedied by Azitromicine (1gr for one single day). More over, during the remedial period, both groups had to either refrain from sexual intercourse or use a barrier (like candom) and at 7, 14, 21- day intervals after the remedy onset time, the patients were observed   Results: According to the results of this study:   1- The rate of recovery from Chlamydia cervicitis in the cases of a single-day remedy with Azitromicine was the same as the 7-day cure with Doxycycline . Digest side-effects in these 2 groups were different, so that in the Azitromicine group no critical problem was observed while in Daxicycline group 1.7% of the subjects faced with high digest risk.   2- In the cases of remedy with Azitromicine , due to its easy use and economically, as well as its higher effectiveness, the rate of patient reception has been higher in comparison to the cases of remedy with Doxycycline.   3- In the Doxycycline group, besides the weekly-recovery of the symptoms, some patients even have not reached 100% recovery.   Conclusion: The rate of recovery from Clamydia cervicitis in the cases of a single-day remedy with Azitromycin is the same as the 7-day cure with Doxycycline. But digest side-effects Azitromycin is least satisfaction patients is more and symptoms improved in first week therefore Azitromycin priority in recovery of Clamydia cervicitis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerviatis
  • Chlamydia
  • Azitromycin
  • Doxycyclin