نویسنده = محسن شمسی
مقایسه وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها در سال 1392

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 29-36

زهرا فاضلی؛ محبوبه نجفیان زاده؛ محسن شمسی؛ الهام دادرس؛ عاطفه کریمی


عوامل مؤثر بر پویاسازی برنامه پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان شاغل در برنامه: مطالعه‌ای کیفی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 39-48

اکرم بیاتی؛ فاطمه قنبری؛ اکرم ملکی؛ سید شهریار حسینی؛ محسن شمسی


ارتباط میان قصد شیردهی انحصاری پیش از زایمان با عملکرد مادران در شش ماه پس از زایمان در زنان نخست‌زا

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 25-34

فهیمه محبوبی قزاآنی؛ نسرین روزبهانی؛ محسن شمسی


تاثیر مصرف فرآورده‌های هورمونی پیش‌گیری از بارداری بر آزمون معاینه‌ی مختصر وضعیت‌شناختی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 19-26

عباس علیمرادیان؛ محسن شمسی؛ نادیا قربانی؛ بهناز تقی زاده؛ پروانه خان محمدی


بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 71-85

محسن شمسی؛ علیرضا حیدرنیا؛ شمس‌الدین نیکنامی؛ محمود کریمی


بررسی رفتارهای تغذیه‌ای سالمندان درزمینه پیشگیری از زخم معده در شهر شیراز

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 43-50

امیر الماسی حشیانی؛ محسن شمسی


بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر استرس درک شده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1390، صفحه 35-44

محسن شمسی؛ اکرم بیاتی؛ فرزانه جهانی؛ لیلا فرهنگ‌نیا