بررسی تأثیر برنامه آموزشی مدون بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در خصوص پیش‌گیری از تشنج ناشی از تب در کودکان

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: با توجه به نقش مهم مادر در کنترل تشنج و ماهیت نگران کننده آن، این مطالعه به منظور بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه پیش گیری از تشنج ناشی از تب در کودکان انجام پذیرفته است.     مواد و روش ها: مطالعه حاضر، از نوع مداخله ای بود که در آن صد نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک شرکت داشته اند (نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد هر کدام پنجاه نفر تقسیم شدند). قبل از انجام مداخله آموزشی، پرسش نامه برای هر دو گروه مورد و شاهد تکمیل و سپس مداخله آموزشی برای گروه مورد در طی یک ماه و در قالب چهار جلسه آموزشی انجام شد. همچنین یک و دو ماه بعد از انجام مداخله آموزشی، دو جلسه پی گیری برگزار شد، سپس سه ماه پس از مداخله آموزشی در هر دو گروه مورد و شاهد، اطلاعات دوباره گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند.     نتایج: یافته های پژوهش نشان داد، قبل از مداخله آموزشی، میزان آگاهی مادران در زمینه ابتلای کودک خویش به تشنج ناشی از تب کمتر از متوسط بوده و همچنین مادران عملکرد ضعیفی در زمینه پیش گیری از تشنج ناشی از تب داشتند، پس از مداخله آموزشی و با افزایش آگاهی و نگرش مادران عملکرد درست آنان نیز در زمینه پیش گیری از تشنج ناشی از تب افزایش یافت.     نتیجه گیری: هر چه آگاهی و نگرش مادران بیشتر باشد، عملکرد آنان نیز در زمینه پیش گیری از تشنج افزایش یافته است، بنابراین پیشنهاد می شود، آموزش در این زمینه برای حفظ و ارتقاء سلامت کودکان در سایر مراکز نیز انجام گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of educational program on knowledge, attitude and practice of mothers referred to Arak Health Centers for prevention of febrile convulsion in children

نویسندگان [English]

  • mahboobe sajadi hazave
  • mohsen shamsi
چکیده [English]

Background and Objective: Since the role of mother is important in controlling febrile convulsion and its concern nature, the purpose of this study was to determine the effect of educational program on knowledge, attitude and practice of mothers in prevention of febrile convulsion in children. Materials and Methods: This study was a quasi-experimental one that carried out on 100 women referred to Arak health centers. The subjects were randomly divided into two experimental and control groups (each consisting of 50 women). Before intervention, data were collected for both groups using the questionnaire, then intervention was done for 1 month in 4 sessions and after intervention, two follow-up sessions were hold and finally after 3 months, data were recollected and analyzed. Results: The obtained findings showed that before educational intervention, knowledge about febrile seizure in children was less than medium. Also, mothers performed poorly in the prevention of febrile convulsion. After the educational intervention, there was a higher knowledge and attitude in mothers to prevent febrile convulsion and their correct performance increased. Conclusion: If knowledge and attitude be higher, women performance about prevention of febrile children also increases. Therefore, it is proposed to have educational program in other health centers for promotion of children' health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children\' convulsion
  • Children\' convulsion
  • Knowledge
  • Attitude
  • Practice
  • Children\' convulsion