بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر استرس درک شده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

نویسندگان

1 گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 دانشگاه علوم پزشکی اراک

3 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

مقدمه و هدف: استرس باعث تحرک و پویایی درزندگی است اما استرس بیش از حد خطرناک بوده، سبب بسیاری از بیماری ها می شود. یکی از عوامل موثر بر استرس، مذهب و باورهای دینی است . این تحقیق با هدف مطالعه اثر آوای قرآن کریم بر استرس درک‌شده کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک صورت‌پذیرفته‌است. مواد و روش کار: مطالعه حاضر کارآزمایی- آموزشی ( Educational- Trial ) میباشد که برروی 80 نفر از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی اراک در دو گروه آزمون و کنترل (هر کدام 40 نفر) انجام‌شد. ایزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد استرس درک‌شده در هر دو گروه بود. درگروه آزمون، مداخله به‌صورت پخش آوای قرآن کریم به مدت دو هفته و هرروز به مدت 20 دقیقه صورت‌گرفت . یک ماه پس از مداخله دوباره هر دو گروه، پرسش‌نامه ها را تکمیل کردند و میزان تاثیر مداخله دردوگروه بررسی شد. نتایج: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره استرس درک شده پس از مداخله در گروه آزمون و کنترل به ترتیب برابر 59/ 17 ± 06/29 و 34/15 ± 98/40 به‌دست‌آمد که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری داشتند (001/0p <    ) نتیجه‌گیری: ازآنجاکه آوای قرآن کریم، سبب کاهش استرس می شود صوت قرآن می تواند به‌عنوان یک درمان غیردارویی، بی‌خطر و تاثیرگذار به‌منظور کاهش استرس استفاده‌شود؛ بنابراین،  پخش برنامه صوت قرآن کریم برای کارکنان به‌صورت روزانه پیشنهادمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Holy Quran recitation on perceived stress among personnel of Arak University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shamsi 1
  • Akram Bayati 2
  • Farzaneh Jahani 2
  • Leila Farhangnia 3
چکیده [English]

Background and Objective: Although mild stress could cause activity and impetus in life, but too much of it may cause physical and psychological illness. One of the most effective factors on stress is religion and religious beliefs. The aim of this research was to study the effect of Holy Quran on perceived stress in personnel of Arak University of Medical Sciences.  Materials and Methods: In this educational trial , study sample consisted of 80 personnel of Arak University of Medical Sciences that were randomly chosen and assigned to control and experimental groups (each with 40 persons). Data collection was through a standard questionnaire including perceived stress standard (Pss-14). Before intervention, both groups filled questionnaires, then, in experimental group, the Holy Quran recitation was played for 20 minutes during two weeks. One month after intervention, both groups filled questionnaires and intervention was examined.  Results: The results showed that the degree of stress in experimental and control groups after intervention was 29.06 ± 17.59, and 40.98 ± 15.35 respectively and there was significant difference between the two groups (p < 0.0001). Conclusion: Since Holy Quran recitation reduced degree of stress, it can be used as a non-pharmacological, safe and cheap procedure for stress reduction, so, Holy Quran recitation is suggested for personnel as a daily habit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran recitation
  • Perceived stress
  • Personnel
  • Pss-14 questionnaire