ارتباط میان قصد شیردهی انحصاری پیش از زایمان با عملکرد مادران در شش ماه پس از زایمان در زنان نخست‌زا

نویسندگان

1 آموزش و ارتقاء سلامت، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 آموزش و ارتقاء سلامت، استادیار، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی به‌منظور افزایش بقای کودکان و کاهش میزان بیماری‌های آنها مورد توصیه سازمان بهداشت جهانی است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان قصد شیردهی انحصاری پیش از زایمان با عملکرد مادران در شش ماه پس از زایمان در شهر کاشان انجام‌شده‌است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی- تحلیلی، روی 224 زن باردار نخست‌زای مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر کاشان در سال 1392 انجام‌شد. نمونه‌ها از شانزده مرکز بهداشتی- درمانی شهر به‌صورت تصادفی انتخاب‌شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای، شامل مشخصات دموگرافیک و پرسش‌های مربوط به سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل‌شدند.

نتایج: میانگین سن مادران 9/24 سال بود. 6/86 درصد زنان باردار شرکت‌کننده قصدداشتند، تغذیه انحصاری را تا 6ماهگی ادامه‌دهند؛ از این مادران، 7/89 درصد تا 3ماهگی و 1/70 درصد تا 6ماهگی، شیردهی انحصاری را ادامه‌دادند. از 4/13 درصد مادران با عدم قصد شیردهی انحصاری، 7/86 درصد تا 3ماهگی و 7/46 درصد تا 6ماهگی، شیردهی انحصاری را انجام‌دادند. میان قصد شیردهی انحصاری زنان باردار با سازه‌های کنترل رفتاری درک‌شده، نگرش، هنجار ذهنی و آگاهی، به‌ترتیب، همبستگی معنی‌دار مثبت وجودداشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، قصد مادران درخصوص تغذیه انحصاری در دوران بارداری، پیشگویی‌کننده‌ای مهم برای ادامه این تغذیه تا 6ماهگی کودک است. نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، در بررسی قصد و رفتار شیردهی انحصاری، مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between prenatal intention to exclusive breast-feeding and mothers practice within 6 months after delivery in primipar women

چکیده [English]

Background and Objective: Exclusive breastfeeding up to 6 months after birth is recommended by the World Health Organization in order to increase infants' survival and reduce the rate of their diseases. This study was carried out aimed to investigate the relationship between prenatal intention to exclusive breastfeeding and maternal practice within 6 months after delivery in Kashan.

Materials and Methods: This cross-sectional and analytical study was conducted in 2014 on 224 primiparous pregnant women referred to Health Centers of Kashan. The samples were randomly selected from 16 health centers in the city of Kashan. Data were collected and analyzed using a questionnaire containing demographic characteristics and questions related to the constructs of theory of planned behavior.

Results: The mean maternal age was equal to 24.9 years. Among the pregnant women participating in the study, 86.6% of them intended to continue exclusive breastfeeding up to 6 months of the infants' age. Among these mothers, 89.7% and 70.1% continued exclusive breastfeeding up to three months and six months, respectively. From 13.4% of mothers with no intention of exclusive breastfeeding, 86.7% and 64.7% did exclusive breastfeeding up to the first three and six months of age, respectively. There were significant positive correlations respectively between the intention of exclusive breastfeeding in pregnant women with the constructs of perceived control behavior, attitude, subjective norms and knowledge.

Conclusion: Considering the results of this study, the mothers' intention for exclusive breastfeeding during pregnancy is an important predictor of continuing this type of feeding up to the six month of infant age, and the theory of planned behavior can be effectively used to design the improving interventions of exclusive breastfeeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of planned behavior
  • Exclusive breastfeeding
  • Intention
  • Primipar women