بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 مقدمه و
هدف:  بهداشت دهان و دندان یکی از مهم ترین شاخه های بهداشت عمومی به شمار می رود لذا
پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده
از پوسیدگی دندانها در مادران باردار شهر اراک صورت پذیرفته است.    مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد
130 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک شرکت داشتند. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پایا و روا شامل آگاهی، عملکرد، مراقبتهای بهداشت دهان و دندان و چک لیست ثبت
شاخص DMFT و شاخص پلاک دندانی (PI) بوده
است. گروه مورد به مدت دو ماه برنامه آموزشی دریافت کردند 3
ماه بعد از مداخله آموزشی هر دو گروه شاهد و مورد پرسشنامه مربوطه را تکمیل و
معاینات دهان و دندان انجام شده است.   یافته‌ها: میانگین سن مادران باردار
در گروه مورد و شاهد به ترتیب5/3±1/27 و 3/4± 8/29 سال و میانگین DMFT
به ترتیب 2/2±8/5 و 8/1±3/5 بود. بین میانگین نمره مربوط آگاهی، عملکرد و شاخص
پلاک دندانی در گروه مورد در قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0>p < /span>) با این وجود بعد از
مداخله اختلاف DMFT بین دو گروه معنی دار نبود (05/0).     نتیجه‌گیری:
 تدوین برنامه‌ی آموزش بهداشت
دهان و دندان برای مادران باردار بسیار سودمند و اثربخش است. ضمن این که در اجرای این برنامه ها کنترل، پایش و پیگیری آموزشی توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of educational programs on knowledge and preventive behavior about dental decay in pregnant women in Arak

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shamsi 1
  • Alireza Hidarnia 2
  • Shamsaddin Niknami 2
  • Mahmmod Karimi 1
چکیده [English]

 Background and Objective: Oral health is one of the most of public health issues that
requires attention. Pregnant women are at high risk for dental care and need
more attention. Therefor, the aim of
this study was to assess the effect of educational intervention on knowledge
and practice about prevention of dental decay in pregnant women in Arak.    Materials and Methods: This study
was a quasi-experimental study that was carried out on 130 pregnant women,
selected with multi-stage sampling technique from health centers in Arak and
divided into case and control groups (each group consisting of 65 women).
Inclusion criteria was pregnant women with literacy, inhabitant in Arak city
and informed to participation in this study. Data collection was done before
intervention with questionnaire that was reliable and validity was based on
knowledge, as well as their performance about oral health and a checklist for
assessment of DMFT and plaque index (PI).
The women of the case group participated in 7 educational sessions during two
months of intervention and again three months after، data were recollected and analyzed with descriptive and
analytical tests.   Results: The
mean of age in case and control groups was 27.1±3.5 and 29.8±4.3 years and mean
of DMFT was 5.8±2.2 and 5.3±1.8, respectively. Between the mean scores of
knowledge, attitude and performance variables before and after intervention,
there were a significant difference in the case group as compared to the
control group (p < 0.05). There was
also no significant relationship between DMFT before and after intervention (p>0.05).   Conclusion:
Applying education is very effective for developing an educational program for
oral health in pregnant women. Besides, such programs and follow up education
on controlling and monitoring is highly recommended. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational program
  • Dental decay
  • Knowledge
  • Practice
  • Pregnant Women