عوامل مؤثر بر پویاسازی برنامه پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان شاغل در برنامه: مطالعه‌ای کیفی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری مامایی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک ، ایران

2 جلب مشارکتهای مردمی، کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک،اراک، ایران

3 مرکز بهداشت استان مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک ، ایران

4 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک ، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متعهد است که تا پایان برنامه توسعه چهارم، طرح پزشک خانواده را در کل کشور به‌اجرادرآورد. این مطالعه، با هدف تعیین عوامل مؤثر بر پویاسازی برنامه پزشک خانواده از دیدگاه پزشکان به‌عنوان سرپرست گروه سلامت صورت‌پذیرفته‌است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به‌صورت کیفی، انجام و اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق فردی با 15 نفر از پزشکان شاغل در برنامه پزشک خانواده صورت‌گرفت. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری مبتنی‌بر هدف بوده، برای تجزیه‌وتحلیل از روش آنالیز محتوا با رویکرد قراردادی استفاده‌شده‌است.

نتایج: در این مطالعه، دیدگاه پزشکان شاغل در برنامه پزشک خانواده درزمینه پویاسازی شامل دو درون‌مایه «عوامل مدیریتی (سازماندهی، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، فرایند ارائه خدمات، ارزشیابی، آشناسازی، منافع بهداشتی و درمانی و منافع اقتصادی) و منافع عمومی ( عوامل بازدارنده اداری، عوامل بازدارنده رفاهی، عوامل بازدارنده انگیزشی، توجیه ناکافی نظام بهداشتی و درمانی و توجیه ناکافی مردم )» بود.

نتیجه‌گیری: عواملی متعدد بر کیفیت و پویایی برنامه پزشک خانواده تأثیرمیگذارند که به‌صورت متقابل، علت و معلول یکدیگرند؛ ازاین‌رو، هرگونه تلاش به‌منظور بهبود کیفیت و پویاسازی این برنامه، به اقدام‌های نظام‌مند (سیستماتیک) و هماهنگ با شناخت عمیق موانع، چالش‌ها و تسهیل‌کننده‌ها، نیازمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors influencing family medicine programme dyanmics with regard to viewpoints of involved physicians: A qualitative study

چکیده [English]

Background and Objective: The Ministry of Health and Medical Education is committed to full implementation of family physician programme till the end of the fourth development plan in the country. The purpose of this study was to determine the factors influencing family physicians activating the health team as has been done by the physicians.

Materials and Methods: This was a qualitative study and information was collected through in-depth interviews with 15 physicians involved with the programme. Sampling was a purposive one and analysis was done via content analysis method with the conventional approach.

Results: In this study, the viewpoints of physicians in family practice in the management of activating includes 2 themes (including the 7 major categories of organizing, planning, staffing, process, service, assessment, orientation, health benefits and economic benefits) and public benefits (including 5 sub-floor office inhibiting factors, factors inhibiting welfare, motivational inhibiting factors, insufficient to justify and explain the inadequate public health system).

Conclusion: Based on the obtained results, many factors affect the quality and dynamics of the family physician as a mutual cause and effect. Hence, any attempt to improve the quality and activating the program requires a systematic and coordinated action with a deep understanding of the barriers, challenges and facilitators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family medicine
  • Activating
  • Qualitative study
  • Viewpoint