مقایسه وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها در سال 1392

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 گروه آموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به اهمیت بررسی موضوع میزان مصرف خودسرانه دارو در بین مردم به خصوص قشر تحصیل کرده این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی شهر اراک در زمینه مصرف خودسرانه داروها در سال 1392انجام شد.

روش ها: این پژوهش مقطعی و تحلیلی بر روی 400 نفر از دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در سال 1392 با روش نمونه گیری آسان اجرا شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه پایا و روا شامل سوالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه مصرف خودسرانه دارو جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید.

نتایج: میانگین نمره آگاهی 79/21±39/62، عملکرد 82/17±36/26، نگرش 50/16± 55/54، از 100 نمره  به دست آمد.  اختلاف معنا داری بین نمره آگاهی ، نگرش در بین دوگروه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی مشاهده شد(0001/0>P < /span>). همبستگی مستقیم بین سن و عملکرد (16/0=r ،001/0=P < /span>) و همبستگی غیر مستقیم  بین عملکرد با نگرش (001/0=P < /span>) مشاهده شد .

نتیجه گیری: با توجه به شیوع مصرف خودسانه دارو در بین دانشجویان و نگرش پایین آنها نسبت به این موضوع پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی در خصوص عوارض خوددرمانی در سطح دانشگاه ها اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of knowledge, attitude and practice about self-medication between Medical and non-Medical students in Arak University in 2013

چکیده [English]

Background and Objective: Considering the importance of the issue of self-medication consumption of drug, especially among the students with high level of education, the aim of this study was to compare knowledge, attitude and practice of self-medication between medical and non-medical students in Arak in 2013.

Materials and Methods: This was a cross-sectional and analytical study that was carried out on 400 medical and non-medical students in 2013 that were selected by convenience sampling. Data collected with valid and reliable questionnaire consisting knowledge, attitude and practice and finally with appropriate statistical tests were analyzed.

Results: The average of knowledge score was 62.39±21.79, practice was 26.36± 17.82 and attitude was 54.55±16.50 that were obtained from a 100 score. In this study, a significant difference between the median knowledge score (p=0.001) and attitude between medical and non-medical student was observed. Significant direct correlation between age and performance was poor (r=0.16, p=0.001), but significant indirect correlation between the performance of attitude (p=0.001) was observed.

Conclusion: Considering prevalence of self-medication and low attitude of student, therefore it is suggested that education program about harmful self-medication in universities for reduction of self-medication is included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-medication
  • Student
  • Knowledge
  • Attitude
  • Practice