تاثیر مصرف فرآورده‌های هورمونی پیش‌گیری از بارداری بر آزمون معاینه‌ی مختصر وضعیت‌شناختی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

3 گروه پرستاری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

 
 مقدمه و هدف:  با
توجه به یافته‌های متناقض در خصوص تاثیر فرآورده های هورمونی پیشگیری از بارداری
بر روی وضعیت ذهنی افراد، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر این فراورده‌ها بر آزمون
معاینه‌ی مختصر وضعیت شناختی (MMSE) Mini-Mental State
Examinationصورت گرفت.    مواد و روشها: پژوهش حاضر
یک مطالعه کوهورت گذشته نگر بر روی 80 تن از مادران شهر اراک در دو گروه مواجهه و
غیر مواجهه صورت پذیرفت. گروه مواجهه در طی 2 سال گذشته صرفاً از یکی از روش‌های
هورمونی پیشگیری استفاده نموده و گروه غیر مواجهه از روش‌های پیشگیری غیر هورمونی
استفاده داشته اند. اطلاعات دموگرافیک گروهها جمع آوری و سپس آزمون MMSE به صورت دوسوکور برای هر دو گروه انجام و نتایج
مقایسه شدند.   نتایج: میانگین سنی گروه مواجهه و غیر مواجهه به
ترتیب برابر با 3/3±1/30 و 8/3±5/30 سال
بود. میانگین نمره کلی آزمون MMSE
در گروه مواجهه 581/0±68/25 و در
گروه غیر مواجهه 341/0±7/26 بود
که با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند(117/0 =p < /span>).
بین دو گروه مورد بررسی از لحاظ عملکردهای مختلف زبانی و تجسم فضایی اختلاف معنی‌داری
مشاهده شد(05/0>p < /span>).    نتیجه‌گیری: براساس نتایج این
مطالعه، مصرف فرآورده‌های هورمونی پیشگیری تاثیراتی جزیی بر بهبود برخی از
پارامترهای وضعیت شناختی مادران داشته است ولی این یافته نیاز به پژوهشهای گسترده‌تر
با زمان طولانی‌تر را ایجاب می کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hormonal contraception products on mental status brief examination in women referring to official health centers in Arak

نویسندگان [English]

  • Abbas Alimoradian 1
  • Mohsen Shamsi 2
  • Nadia Ghorbani 3
  • Behnaz Taghizadeh 3
  • Parvaneh Khanmohammadi 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Due to contradictory effects of hormonal contraception products on the mental status, this
study was done to identify the effects of these products on Mini Mental State
Examination (MMSE) status.   Materials and Methods: This study was a retrospective cohort one on 80 women that were divided into 2 groups. A
group used only a form of hormonal
contraception over the last 2 years (as exposure group). Another group had used non-hormonal contraceptive methods (as non-exposure group). The demographic information were collected.
Then, MMSE test was
done as double-blind and data were analaized.   Results: The average age of subjects in the groups of exposure and non-exposure was 30.1±
3.3 and 30.5± 3.8 years, respectively. The overall mean of MMSE test for exposure group was 25.68 with a
SEM of 0.581 and for non-exposure group was 26.7 with a SEM of 0.341. The
differences were not significant (p=0.117). There were significant differnces
between the two groups regarding recent memory, language functions, and the
ability to visualize space.   Conclusion: The results of this study showed that hormonal contraception products had significant effects on some parts of MMSE, but it seems
to require more extensive studies with a longer duration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental cognitive status
  • Alzheimer
  • Hormonal contraception