دوره و شماره: دوره 25، شماره 6 - شماره پیاپی 133، بهمن و اسفند 1396 (133) 
بررسی اثر ساکارومایسس سرویزیه بر حرکت، الاستاز و آلکالین پروتئاز در سودوموناس آئروجینوزا

صفحه 1-10

زهرا دهقان زاده؛ پرویز اولیاء؛ سید محمود امین مرعشی؛ حوریه صادری؛ مریم مکاری


ارزیابی اثر شارژ سطحی دوکسوربیسین لیپوزومه بر روی سمیت سلولی رده سرطان استخوان (استئوسارکوما)

صفحه 19-26

بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ سمیرا نادری نژاد؛ قاسم عموعابدینی؛ فاطمه منتظری؛ بهروز زندیه دولابی


پاسخ سطح آیرزین سرمی به هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط در موش‌های صحرایی نر چاق

صفحه 49-56

کیوان حجازی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ مهرداد فتحی؛ محمد مسافری ضیاءالدینی؛ مهدیه زعیمی


تاثیر تمرین هوازی بر بیان پروتئین های Spred-1،Raf1 و VEGF بافت قلب در موشهای صحرایی

صفحه 57-66

سجاد محمدیاری؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری؛ عباسعلی گایینی؛ حمداله هادی