نویسنده = غلامعلی نادری
ارزیابی اثر عصاره آبی الکلی زنیان بر روی شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنزیم کولین استراز در بافت مغز موش‌های صحرایی نر دریافت کننده رژیم پر کلسترول

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 59-69

10.22070/daneshmed.2021.12757.0

مطهره مختارزاده بازرگانی؛ غلامعلی نادری؛ مهرداد روغنی؛ الهام اسماعیل جماعت؛ سید عباس هاشمی نژاد


مقایسۀ اثرات مهارکنندگی دو داروی فیزوستیگمین و پروکائین بر روی فعالیت آنزیم استیل‌ کولین استراز

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 47-52

غلامعلی نادری؛ الیاس امیرمحسنی؛ اشکان سنایی راد؛ الهام زاهدی


بررسی اثر مصرف خوراکی بذر گیاه داتوره (Datur stramonium) بر کمیت‌های رفتاری سندرم ترک در موش‌های صحرایی نر

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 25-32

دکتر محسن خلیلی؛ دکتر محسن ناصری؛ دکتر غلامعلی نادری؛ مسعود اطیابی