دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 134، فروردین و اردیبهشت 1397 (134) 
1. ترکیب شیمیایی و اثر ضد قارچی عصاره ساکارومایسس بولاردی بر جدایه‌های بالینی کاندیدا آلبیکنس

صفحه 1-8

رضا محمدصالحی؛ منصور بیات؛ پرویز اولیاء؛ سیدلطیف موسوی؛ سیدجمال هاشمی


7. وضعیت شاخص‌های عملکردی یکی از بیمارستان‌های دولتی کشور قبل و بعد از اجرای الگوی مشارکت دولتی- خصوصی (PPP)

صفحه 71-78

احمد صادقی؛ پیوند باستانی؛ امید براتی؛ داود دانش جعفری؛ مسعود اعتمادیان؛ جواد جوان نوقابی