وضعیت شاخص‌های عملکردی یکی از بیمارستان‌های دولتی کشور قبل و بعد از اجرای الگوی مشارکت دولتی- خصوصی (PPP)

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

2 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، بیمارستان هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

6 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مشارکت بخش دولتی و غیردولتی برای اولین بار در حوزه سلامت کشور با همکاری موسسه غیرانتفاعی محب و بیمارستان هاشمی نژاد تهران و در جهت همسوسازی نقاط قوت بخش دولتی و خصوصی و حذف نقاط ضعف آن‌ها آغاز شد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر اجرای الگوی مشارکت دولتی- خصوصی (PPP < /span>) بر روی شاخص‌های عملکردی بیمارستان هاشمی نژاد تهران انجام شده است.
 
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع تحلیلی- مقایسه‌ای بوده که به صورت مقطعی در سال 1394 انجام شده است. وضعیت شاخص‌های عملکردی بیمارستان هاشمی نژاد تهران در دو مقطع زمانی قبل و بعد از بکارگیری PPP < /span> (3 سال قبل و 3 سال پس از اجرای PPP < /span>) توسط چک‌لیست گردآوری شده است. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون آماری تی زوجی توسط نرم‌افزار SPSS21 و در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید.
 
نتایج: تغییرات در تمام شاخص‌های مورد مطالعه قبل و بعد از اجرای الگوی PPP < /span>، به لحاظ آماری معنی‌دار بوده است (P<0.05). شاخص ضریب اشغال تخت از 18/76 به 36/81، میانگین مدت اقامت از 1/5 به 46/4 و نرخ گردش تخت از 62/4 به 72/5 رسیده است. همچنین شاخص‌های تعداد پذیرش، مراجعین درمانگاه، مراجعین اورژانس و اعمال جراحی افزایش چشمگیری پس از اجرای PPP < /span> داشته است.
 
نتیجه‌گیری: تغییرات چشمگیری در وضعیت شاخص‌های عملکردی بیمارستان بعد از اجرای PPP < /span> حاصل شده است. پیشنهاد می‌گردد مدیران و سیاست‌گذاران نظام سلامت برای توسعه این رویکرد در بیمارستان‌های دولتی سطح کشور بسترهای لازم را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance indicators status of one of the public hospitals before and after implementing public-private partnership (PPP)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadeghi 1
  • Peivand Bastani 2
  • Omid Barati 3
  • Davood Daneshjafari 4
  • Masoud Etemadian 5
  • Javad Javan Noughabi 6
چکیده [English]

Background and Objective: Regarding various benefits of implementing the Public Private Partnership (PPP) in hospitals, this study was conducted to compare the main performance indicators of Hasheminejad hospital before and after implementing PPP model.
 
Materials and Methods: This study was analytical, comparative, and cross-sectional research that conducted in 2015. Status performance indicators of Hasheminejad hospital were collected based on checklist before and after PPP implementation. Data were analyzed applying t-test in SPSS21 at a significant level of 0.05.
 
Results: Changes in all of the indicators studied before and after the implementation of the PPP pattern were statistically significant (p<0.05). Percent of bed occupation changed from 76.18 to 81.36, average length of stay from 5.1 to 4.46, and bed circulating rate from 4.62 to 5.72. Additionally, admission rates, clinic referrals, emergency referrals, and number of surgeries significantly increased after PPP implementation.
 
Conclusion: There are dramatic variations in the status of the studied indicators after the implementation of the PPP in hospital. It is suggested that health system managers and policy makers provide the necessary conditions to use this approach in public hospitals across the country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance indicators
  • Public-Private Partnership
  • Public hospital
1. Ferdosi, Farahabadi ME, Mofid M, Rejalian F, Haghighat M, Naghdi P. Evaluating the Outsourcing of Nursing Services in Kashani Hospital, Isfahan, Iran. The Health Information Management Journal 2013;9(7):989-96. 2. World health organization (WHO). Health Systems: Improving performance. World Health Report 2000. Geneva, Switzerland; 2000. 3. Sadeghi A. Designing a Customized Model of Public- Private Partnership (PPP) and Feasibility of Stabilizing in Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences [Ph.D Thesis]. Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences; 2017. 4. Ferdosi M, Saberi Nia A, Mahmoudi Meymand F, Nezamdoust F, Shojaei L. The Responsiveness Of Board Of Trustees Hospitals According To The World Bank's Organizational Reform Model In Isfahan. Payavard Salamat. 2013;7(3):228-38. 5. Public-Private Partnerships: Reference Guide. International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank: Washington DC; 2012. 6. Barrows D, MacDonald HI, Supapol AB, Dalton-Jez O, Harvey-Rioux S. Public-private partnerships in Canadian health care. OECD Journal on Budgeting. 2012;12(1): 1-14. 7. Gholamzadeh Nikjoo R, Jabbari Beyrami H, Jannati A, Asghari Jaafarabadi M. Prioritizing public- private partnership models for public hospitals of iran based on performance indicators. Health Promotion Perspectives 2012;2(2):251-64. 8. Jabbari Beyrami H GNR, Jannati A, Dadgar E. ntroducing Public-Private Partnership Options in Public Hospitals. Hakim Research Journal. 2013;16(3):201-10. 9. Sadeghi A, Barati O, Bastani P, Jafari DD, Etemadian M. Experiences of selected countries in the use of public-private partnership in hospital services provision. Journal of the Pakistan Medical Association. 2016;66(11):1401. 10. Ismail S. Factors attracting the use of public private partnership in Malaysia. Journal of Construction in Developing Countries. 2013;18(1):95-108. 11. Grimsey D, Lewis MK, editors. Are Public Private Partnerships value for money? Evaluating alternative approaches and comparing academic and practitioner views. Accounting forum; 2005: Elsevier. 12. Lagaarde M, N P. Summary of a systematic review does contracting out services improves access to care in low and middle-income countries. Geneva: World Health Organization: 2006. 13. Shadpour P, Barzegar M, Afzal E. Study on the Impact of Implementing Public-Private Partnership (PPP) at Hasheminejad Kidney Center. International Journal of Hospital Research. 2013;2(4):195-200. 14. Abolghasem Gorji H RP, Delgoshaei B, Nazari M, Abbasimani Z, Mohseni M. A Comparison of Efficiency and Effectiveness of Karaj Shahid Rajaie Hospital before and after Decentralization. Health Administration. 2015;18(59):19-28. 15. La Forgia GM, Harding A. Public-private partnerships and public hospital performance in Sao Paulo, Brazil. Health Aff (Millwood). 2009;28(4):1114-26. 16. McIntosh N, Grabowski A, Jack B, Nkabane-Nkholongo EL, Vian T. A Public-Private Partnership Improves Clinical Performance In A Hospital Network In Lesotho. Health Aff (Millwood). 2015;34(6):954-62. 17. Sekhri N, Feachem R, Ni A. Public-private integrated partnerships demonstrate the potential to improve health care access, quality, and efficiency. Health Aff (Millwood). 2011;30(8):1498-507.