ترکیب شیمیایی و اثر ضد قارچی عصاره ساکارومایسس بولاردی بر جدایه‌های بالینی کاندیدا آلبیکنس

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی مولکولی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: استفاده از انواع داروهای ضد قارچی به ویژه در مقادیر بالا در درمان عفونت‌های ناشی از کاندیدا آلبیکنس، با ایجاد مقاومت نسبت به داروهای مذکور همراه بوده است. ساکارومایسس بولاردی مخمری غیر پاتوژن است که در پیشگیری و درمان عفونت‌های روده‌ای ایجادشده در اثر باکتری‌های بیماری‌زا مؤثر است. همچنین شواهدی از اثر این مخمر بر مهار بیماری‌زایی کاندیدا آلبیکنس وجود دارد.
 
مواد و روش‌ها: عصاره ساکارومایسس بولاردی از کشت فیلتر شده در محیط‌های YNB و PDB به دست آمد. حساسیت مخمر کاندیداآلبیکنس (سویه استاندارد ATCC10231 و 14 جدایه بالینی) به عصاره ساکارومایسس بولاردی به روش میکرو دایلوشن براث و مطابق پروتکل استاندارد ClSI-M27-A3 انجام شد. ترکیب شیمیایی عصاره به روش GC/MS تعیین شد.
 
نتایج: از یک لیتر کشت 24 ساعته در محیط YNB،20 میلی‌گرم ماده خشک و از یک لیتر کشت 24 ساعته در محیط PDB، 50 میلی‌گرم ماده خشک به دست آمد. عصاره ساکارومایسس بولاردی اثر مهارکنندگی رشد و کشندگی بر جدایه های کاندیدا البیکنس نداشت. هردو عصاره به دست آمده از محیط‌های کشت YNB و PDB اثرات مشابه داشتند. آنالیز عصاره ساکارومایسس بولاردی به روش GC/MS منجر به شناسایی 11 ترکیب شد که شامل 86.18 درصد ترکیبات عصاره بوده است. Tyrosol با 37.08 در صد و Phenylethyl Alcohol با 26.75 درصد، بیشترین مقادیر شناسایی‌شده را داشته و 74 درصد ترکیبات این عصاره را تشکیل داده‌اند.
 
نتیجه‌گیری: ترکیبات اصلی عصاره ساکارومایسس بولاردی، Tyrosol (37.08 در صد) و     Phenylethyl Alcohol (26.75 درصد) بود. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد عصاره ساکارومایسس بولاردی اثرات مهارکنندگی رشد و کشندگی بر مخمر کاندیدا آلبیکنس ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical composition and antifungal effect of Saccharomyces boulardii extract against Candida albicans clinical isolates

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammad Salehi 1
  • Mansour Bayat 1
  • Parviz Owlia 2
  • Seyed Latif Mousavi Gargari 3
  • Seyed Jamal Hashemi 4
چکیده [English]

Background and Objective: The use of high amounts of a variety of antifungal drugs for treatment of Candida albicans infections is effective in inducing resistance to these drugs. Saccharomyces boulardii is a non-pathogenic yeast used as a probiotic in prevention and treatment of diarrhea diseases. There is evidence of the inhibitory effect of this yeast on Candida albicans virulence factors.
 
Materials and Methods: Saccharomyces boulardii extract was obtained from filtered culture in YNB and PDB culture media. Antifungal activity of S. boulardii extract against C. albicans (fourteen clinical isolates and standard strain ATCC10231) was performed by the micro broth dilution method according to M27-A3 CLSI. The chemical composition of the extract was determined by the GC/MS method.
 
Results: Dry substance obtained from 1 liter of YNB culture was 20 mg/ml whereas that of PDB culture was 50 mg/ml. S. boulardii extract did not show any fungicidal and inhibitory effect against C. albicans isolates. Substances obtained from PDB and YNB cultures and used in this experiment showed similar results. Eleven compounds representing 86.18 % of the extract were identified. The major constituents of yeast extract were Tyrosol (37.08%) and Phenylethyl Alcohol (26.75%).
 
Conclusion: The major constituents of yeast extract were Tyrosol (37.08%) and Phenylethyl Alcohol (26.75%). This study confirms that S. boulardii extract did not show any fungicidal and inhibitory effect against C. albicans isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical composition
  • Saccharomyces boulardii
  • Candida albicans
1. Czerucka D, Piche T, Rampal P. Review article: yeast as probiotics -- Saccharomyces boulardii. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2007;26(6):767-78. 2. Buts JP, De Keyser N. Interaction of Saccharomyces boulardii with intestinal brush border membranes: key to probiotic effects? Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition 2010; 51(4):532-3. 3. Calderone RA, Fonzi WA. Virulence factors of Candida albicans. Trends in Microbiology 2001;9(7):327-35. 4. L M, P B. Saccharomyces boulardii: a review of an innovative biotherapeutic agent. Microbial Ecology in Health and Disease 1993; 6:157–71. 5. Zaouche A, Loukil C, De Lagausie P, Peuchmaur M, Macry J, Fitoussi F, et al. Effects of oral Saccharomyces boulardii on bacterial overgrowth, translocation, and intestinal adaptation after small-bowel resection in rats. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2000;35(2):160-5. 6. Edwards-Ingram L, Gitsham P, Burton N, Warhurst G, Clarke I, Hoyle D, et al. Genotypic and physiological characterization of Saccharomyces boulardii, the probiotic strain of Saccharomyces cerevisiae. Applied and Environmental Microbiology 2007;73(8):2458-67. 7. J B, N dK. Effect of Saccharomyces boulardii on intestinal mucosa. Digestive Diseases and Sciences 2006;51:1485–92. 8. Berg R, Bernasconi P, Fowler D, Gautreaux M. Inhibition of Candida albicans translocation from the gastrointestinal tract of mice by oral administration of Saccharomyces boulardii. The Journal of Infectious Diseases 1993;168(5):1314-8. 9. Jawhara S, Poulain D. Saccharomyces boulardii decreases inflammation and intestinal colonization by Candida albicans in a mouse model of chemically-induced colitis. Medical Mycology 2007;45(8):691-700. 10. Krasowska A, Murzyn A, Dyjankiewicz A, Lukaszewicz M, Dziadkowiec D. The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation, adhesion and biofilm formation. FEMS Yeast Research 2009;9(8):1312-21. 11. Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeasts; approved standard-; . The Clinical and Laboratory Standards Institute 2008a, 28 (2008). 12. Monteiro DR, Arias LS, Fernandes RA, Deszo da Silva LF, de Castilho M, da Rosa TO, et al. Antifungal activity of tyrosol and farnesol used in combination against Candida species in the planktonic state or forming biofilms. Journal of Applied Microbiology 2017;123(2):392-400. 13. Cordeiro Rde A, Teixeira CE, Brilhante RS, Castelo-Branco DS, Alencar LP, de Oliveira JS, et al. Exogenous tyrosol inhibits planktonic cells and biofilms of Candida species and enhances their susceptibility to antifungals. FEMS Yeast Research 2015;15(4):fov012. 14. MohammadSalehi R, Bayat M, Owlia P, Mousavi Gargari L, Hashemi J. Effect of Saccharomyces Boulardii Extract on SAP2 Gene Expression and Antifungal Susceptibility of Candida Albicans. Jundishapur Journal of Microbiology 2018;11(3). 15. Murzyn A, Krasowska A, Stefanowicz P, Dziadkowiec D, Lukaszewicz M. Capric acid secreted by S. boulardii inhibits C. albicans filamentous growth, adhesion and biofilm formation. PLoS One 2010;5(8):e12050. 16. Murzyn A, Krasowska A, Augustyniak D, Majkowska-Skrobek G, Lukaszewicz M, Dziadkowiec D. The effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans-infected human intestinal cell lines Caco-2 and Intestin 407. FEMS Microbiology Letters 2010;310(1):17-23.