دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 124، مرداد و شهریور 1395 (124) 
4. بررسی برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در افراد دارای سندرم متابولیک در مقایسه با افراد سالم

صفحه 27-34

مهدی حاتمی؛ شیوا برزوئی؛ محمدتقی گودرزی؛ مرضیه صفی آریان؛ زهرا طاووسی راد؛ صادق زارعی


5. تأثیر تمرینات تناوبی هوازی بر بهبود حافظۀ بیماران دیابتی با توجه به تغییرات هموسیستئین

صفحه 35-42

مجید مهاجری؛ حمید معرفتی؛ یگانه احسانی فرد؛ سید محمد علی عظیمی دخت؛ حمید نجفی پور


8. عوامل مؤثر بر اضطراب قبل از عمل از دید بیماران اتاق عمل

صفحه 61-70

رامین روانگرد؛ پیوند باستانی؛ اسرا مرادی؛ مهدیه السادات احمدزاده