اثر اولئوروپئین بر حافظۀ احترازی غیرفعال در مدل آلزایمر القاشده توسط کلشی‌سین در موش بزرگ آزمایشگاهی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

مقدمه و هدف: آلزایمر یک بیماری نورودژنرتیو گسترده می‌باشد که با اختلال در حافظه و یادگیری همراه است. اولئوروپئین یک ترکیب فنولی با اثرات آنتی‌اکسیدانی و نوروپروتکتیو می‌باشد که باعث کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود عملکرد شناختی می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات پیش‌درمانی با اولئوروپئین بر اختلال شناختی القاشده توسط کلشی‌سین با استفاده از آزمون اجتنابی غیرفعال می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه، از رت‌های 250 تا 200 گرم استفاده شد. اولئوروپئین (mg/kg 10 و 20) به‌مدت 10 روز به‌صورت گاواژ به موش‌های صحرایی خورانده شد و در روز دهم، ناحیۀ هیپوکامپ به‌صورت دوطرفه کانول‌گذاری شد و کلشی‌سین (µg/rat ۱۵) به داخل ناحیۀ CA1 هیپوکامپ تزریق گردید. یک هفته بعد، موش‌ها در دستگاه یادگیری اجتنابی غیرفعال آموزش دیدند و تست حافظه 24 ساعت بعد از آموزش به‌صورت اندازه‌گیری زمان تأخیر ورود به قسمت تاریک شوک‌دهنده و زمان سپری‌شده در محفظۀ تاریک انجام شد.نتایج: داده‌ها نشان داد که تزریق مرکزی کلشی‌سین سبب کاهش زمان تأخیر ورود به قسمت تاریک و افزایش زمان سپری‌شده در محفظه تاریک گردید. تزریق اولئوروپئین (mg/kg 10 و 20) پیش از تزریق کلشی‌سین (µg/rat 15) توانست اختلال‌شناختی حاصل از کلشی‌سین را اصلاح کند.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تزریق اولئوروپئین به‌صورت گاواژ اختلال ایجادشده در یادگیری و حافظۀ توسط کلشی‌سین را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of oleuropein on passive avoidance memory in colchicine-induced rat model of Alzheimer’s disease

چکیده [English]

Background and Objective: Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease along with learning and memory disorders. Oleuropein is a phenolic compound with antioxidant and neuroprotective properties that reduces oxidative stress and improves cognitive function. The purpose of this study was to investigate the effect of oleuropein pretreatment on the colchicine- induced cognitive dysfunction using passive avoidance learning. Materials and Methods: Adult male rats (200-250 g) were used in this study. Oleuropein (10 and 20 mg/kg, p.o.) was used for a period of 10 days prior to colchicine administration. On the tenth day of administration, the rats were bilaterally cannulated at the CA1 area. Colchicine (15 μg/rat) was bilaterally administered into CA1 area of the hippocampus.  After one week of recovery, then their learning and memory levels were investigated through passive avoidance learning test. For assessment of retention memory after 24 hours, the interval between the placement in the light chamber and the entry into the dark chamber was measured as step through latency. Furthermore, the total time spent in the dark chamber was also measured.Results: Administration of colchicine reduced the step through latency and augmented the time spent in the dark chamber. Administration of oleuropein (10 and 20 mg/kg) prior to colchicine (15 µg/rat) improved colchicine-induced cognitive impairment.Conclusion: The results showed that oral administration of oleuropein improves learning and memory impairment induced by colchicine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oleuropein
  • Alzheimer's disease
  • Colchicine
  • Passive avoidance memory
  • Hippocampus