دوره و شماره: دوره 24، شماره 6 - شماره پیاپی 127، بهمن و اسفند 1395 (127) 
6. تأثیر 10 هفته تمرین ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطوح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق و دارای اضافه‌وزن

صفحه 39-48

رحمان سوری؛ زینب چوپانی؛ ثروت چوپانی؛ نفیسه فلاحیان؛ امیر اله یار؛ اعظم رمضان خانی


7. بررسی اثر عصارۀ پلاکتی مشتق از خون بندناف بر تکثیر سلول‌های تک‌هسته‌ای خون بندناف در آزمایشگاه

صفحه 49-60

منیره محمد؛ مرضیه ابراهیمی؛ فاطمه دانشمند؛ معصومه نوری؛ پردیس خسروانی