مقایسۀ اضطراب و نشانه‌های استرس پس از سانحۀ مادران و سازگاری روانی در کودکان بستری مبتلا و غیرمبتلا به سرطان خون

نویسندگان

1 فوق تخصص انکولوژی و هماتولوژی اطفال، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)

2 استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور، ایران

3 کارشناس روانشناسی

چکیده

مقدمه و هدف: سرطان خون گونه‌ای از سرطان خون و مغز استخوان و شایع‌ترین نوع سرطان در کودکان می‌باشد. والدین کودکان مبتلا به سرطان خون و خود کودکان پس از بستری مشکلات روان‌شناختی عدیده‌ای را تجربه خواهند کرد. پژوهش حاضر به مقایسۀ اضطراب و نشانه‌های استرس پس از سانحۀ والدین و سازگاری روانی در کودکان بستری مبتلا و غیرمبتلا به سرطان خون پرداخته است.مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع علّی_مقایسه‌ای بود و جامعۀ پژوهش شامل تمامی کودکان مبتلا به سرطان خون بستری در بیمارستان بقیه‌الله (عج) و بیمارستان مفید و مادرانشان بودند؛ همچنین کودکان غیرمبتلا، کودکانی بودند که در بخش عمومی بیمارستان بقیه‌الله (عج) بستری بودند. از میان این کودکان 30 کودک مبتلا به سرطان خون و 30 کودک غیرمبتلا به شیوۀ در‌دسترس انتخاب شدند و مادران آنان به پرسشنامۀ اضطراب صفت_حالت، مقیاس تأثیر رویداد تجدیدنظرشده و پرسشنامۀ رفتار کودک پس از بستری پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.نتایج: یافته‌ها نشان داد مادران کودکان سرطانی در مقایسه با مادران کودکان غیرسرطانی نشانه‌های استرس پس از سانحۀ بیشتری را تجربه کردند. همچنین سازگاری روانی کودکان مبتلا به سرطان در مقایسه با کودکان غیرمبتلا کمتر بود. بین مادران دو گروه مورد مطالعه از نظر اضطراب صفت_حالت تفاوت معناداری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: شناسایی اولیۀ والدین در معرض خطر ابتلا به نشانه‌های استرس پس از سانحه، متخصصان حوزۀ سلامت را مکلف می‌سازد تا بروز این علائم و نشانه‌ها را در والدین و کودکان بیمارشان بررسی نمایند و در صورت وجود این علائم، مداخلات روان‌شناختی_اجتماعی لازم را برای آنان فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of mother’s anxiety and post-traumatic stress symptoms and mental adjustment in children hospitalized with and without leukemia

چکیده [English]

Background and Objective: Leukemia is a type of cancer of the blood and bone marrow that is the most common cause of cancer in children. Parents of hospitalized children with cancer will experience serious psychological problems. This research was done to compare parent’s anxiety and post-traumatic stress symptoms and mental adjustment in children hospitalized with and without cancer.Materials and Methods: The method of study was causal-comparison. The population was hospitalized children with leukemia in Baghiatollah and Mofid hospitals and their mothers. In addition to children without cancer, children who were hospitalized in emergency unit were also studied. In these populations, 30 children with cancer and 30 children without cancer and their mothers were selected with available sampling. The mothers of two groups of children responded the State-trait anxiety questionnaire, Impact of Event Scale – Revised and the post hospital behavior questionnaire. Data was analyzed with multivariate analysis of variance (MANOVA).Results: Findings indicate that mothers of children with cancer as compared to mothers of children without cancer had higher levels of post-traumatic stress symptoms. Also, mental adjustment of children with cancer was less than children without cancer. The mothers of the two groups in state-trait anxiety had not a significant difference.Conclusion: The early identification of parents at risk for post-traumatic stress symptoms suggests that pediatric health care providers in the hospital should ask parents and their children about these symptoms and when these symptoms exist, necessary social-psychological interventions provide for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • parents’ post-traumatic stress symptoms
  • Mental adjustment
  • leukemia
  • Children