تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی وغیرپارانشیمی ریه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران

2 دانشیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه مازندران، مازندران

3 استادیار، دکترای تخصصی بافت‌شناسی، گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اطلاعات موجود در ارتباط با تأثیر تمرینات تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری بافت ریوی محدود می‌باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی و غیرپارانشیمی بافت ریه در رت‌های نر ویستار بود.مواد و روش‌ها: نمونه‌های پژوهش حاضر را 12 سر رت نر نژاد ویستار، کاملاً سالم و بدون سابقۀ  بیماری (سن 4 هفته و میانگین وزنی 9±68 گرم) تشکیل داده بودند که به‌صورت مساوی به گروه‌ تمرین و کنترل تقسم شدند. رت‌ها در طی 9 هفته، برنامۀ تمرین تناوبی شدید را با سرعت 25 متر بر دقیقه شروع و با سرعت 70 متر بر دقیقه به پایان رساندند. در پایان، جهت انجام آزمایش‌های هیستولوژی و استریولوژی، بافت ریه خارج گردید.نتایج: نتایج نشان داد متعاقب 9 هفته اجرای تمرین تناوبی شدید، به‌طور معنادار حجم پارانشیمی، تعداد آلوئول‌ها و سطح تنفسی کاهش و حجم غیرپارانشیمی و فضای اطراف عروق و برونشیول افزایش یافت (P≤0.05).نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد تمرین تناوبی شدید قادر است ریه را به سمت بی‌نظمی ساختاری و التهاب پیش ببرد. تأثیراتی که احتمالاً با کاهش کارایی ریه در تبادل حداکثری گاز در عرض سد گازی ـ خونی حین اجرای رقابت‌های ورزشی و به‌چالش‌کشیدن سلامت عمومی ریه همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high-intensity interval training on lung parenchymal and non-parenchymal structural changes

چکیده [English]

Background and Objective: The available information in relation to the effect of high-intensity interval training on lung structural changes are limited. The aim of this study was to evaluate the effect of a high-intensity interval training on structural changes in lung parenchymal and non-parenchymal tissue in male Wistar rats.Materials and Methods: Samples of this study were 12 male Wistar rats (4 weeks old, 68±9 g), healthy, and had no history of disease and divided into training and control groups (exercise training = 6, control = 6). High-intensity interval training was carried out for 9 weeks. The samples started training program with 25 m/min (first week) and with 70 m/min at the end (ninth week). Finally, lung tissue was extracted for stereological and histological tests.Results: The findings showed that after 9 weeks of high-intensity interval training, parenchymal volume, number of alveoli and respiratory surface significantly decreased. Also, non-parenchymal and peribronchovascular volume significantly increased.Conclusion: Based on research findings, it seems that 9 weeks of high-intensity interval training leads to lung inflammation and structural disorders. These effects are possibly associated with reduction of maximum gas exchange in lung blood-gas barrier during exercise performance and challenge of overall health in lung.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Intensity interval training
  • Lung parenchyma
  • Alveolar
  • Remodeling