بررسی برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در افراد دارای سندرم متابولیک در مقایسه با افراد سالم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی- مرکز پژوهش دانشجویان - دانشگاه علوم پزشکی همدان – همدان

2 استادیار گروه داخلی - غدد دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی همدان- همدان

3 استاد بیوشیمی بالینی -مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی – دانشگاه علوم پزشکی همدان- همدان

4 کارشناس علوم آزمایشگاهی - گروه بیوشیمی – دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان

5 دانشجوی دکتری - گروه بیوشیمی – دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد- یزد

چکیده

مقدمه و هدف: سندروم متابولیک در اکثر جوامع با شیوع بالایی وجود دارد که زمینه‌ساز بسیاری از اختلالات از قبیل دیابت نوع 2 و پرفشاری خون می‌باشد. استرس اکسیداتیو و التهاب از عوامل مؤثر در پاتولوژی این بیماری است. تأثیرات جنس، سن، نژاد، تغذیه و شیوۀ زندگی در بروز این اختلال مهم می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی برخی از آنزیم‌های سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و تعدادی دیگر از فاکتورهای دخیل در استرس اکسیداتیو در مبتلایان به سندروم متابولیک انجام گرفت.مواد و روش‌ها: این مطالعه روی 37 فرد با سندروم متابولیک و 31 نفر سالم انجام گرفت. نمونۀ خون در حالت ناشتا گرفته شد. نمونه‌های سرم و گلبول قرمز تهیه شد. پروفایل لیپیدی، اسید اوریک، مالون دی‌آلدئید و گروه‌های تیول در سرم نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان شامل سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، و کاتالاز در نمونه‌های گلبول قرمز سنجش گردید.نتایج: غلظت گلوکز و تری‌گلیسرید سرم در بیماران سندروم متابولیک به‌طور معنی‌داری بالاتر از افراد سالم بود، در میزان کلسترول، HDL-C و LDL-C تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. در میزان سرمی فاکتور‌های اسیداوریک، گروه‌های تیول، مالون دی‌آلدئید نیز بین دو گروه اختلاف معنی‌داری دیده نشد. فعالیت آنزیم‌های سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، و کاتالاز در گلبول‌های قرمز بیماران مبتلا به سندروم متابولیک به‌طور معنی‌داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داد (مقدار p < /span> به‌ترتیب برابر با 02/0و 01/0 و 03/0). نتیجه‌گیری: کاهش فعالیت آنزیم‌های سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز نشان‌دهندۀ تضعیف سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در سندروم متابولیک می‌باشد. این فرایند می‌تواند زمینه‌ساز التهاب و سایر عوارض سندروم متابولیک باشد. تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی با مصرف مواد طبیعی احیاکننده می‌تواند در بروز عوارض ناشی از استرس اکسیداتیو مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of some antioxidant enzymes and oxidative stress markers in patients with metabolic syndrome in comparison with healthy individuals

چکیده [English]

Background and Objectives: Metabolic syndrome (MetS) is one of the most common diseases and a public health problem in most populations and predisposes to many metabolic disorders such as type 2 diabetes. Inflammatory processes and oxidative stress are the important factors in pathogenesis of MetS. Also, the effect of sex, race, age, nutrition and life style is very important in incidence of this syndrome. This study was conducted to compare the activity of antioxidant enzymes and some other factors that are involved in oxidative stress in patients with metabolic syndrome.Materials and Methods: In this study, 37 individuals with metabolic syndrome and 31 healthy controls participated. A blood sample was taken from all subjects and serum and red blood cells were isolated. Glucose, lipid profile, uric acid, malondialdehyde and thiol groups were determined in prepared samples. Antioxidant enzymes containing superoxide dismutase (SOD, gluthatione peroxidase (GPx), and catalase (Cat) were also measured in whole blood samples. Results: While triglycerides and blood glucose were significantly higher in subjects with metabolic syndrome as compared to control subjects, there was no significant difference for total cholesterol, HDL-Ch and LDL-Ch. A reduction in activities of SOD, GPx and Cat was observed in MetS group as compared to healthy individual (p < strong>=0.02, 0.01 and 0.03, respectively).Conclusion: The reduction in antioxidant enzymes SOD, GPx and Cat indicate the weakness of antioxidative defense in MetS. These states can predispose for inflammation and other complication of MetS. Using antioxidants or consuming natural products can strength the antioxidant defense and prevent the MetS complications. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metabolic Syndrome
  • Gluthatione peroxidase
  • Superoxide dismutase
  • Oxidative stress