عصارۀ آبی- الکلی مریم‌گلی (Salvia officinalis) بر تغییرات تعداد سلول‌های زایندۀ بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ دیابتی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سلولی تکوینی – گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی ، کازرون ، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی – گروه زیست شناسی ، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی ، کازرون ، ایران

3 دانشیار زیست شناسی سلولی و تکوینی – گروه زیست شناسی ، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی ، کازرون ، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: دیابت قندی با ایجاد استرس اکسیداتیو، آسیب‌های متابولیسمی متعددی در بیضه‌ها ایجاد می‌کند. این مطالعه با هدف پیشگیری از خواص آنتی‌اکسیدانی مریم‌گلی بر آسیب بافتی بیضه در موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ تجربی،50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 5 گروه 10‌تایی تقسیم شد: گروه کنترل، دریافت‌کنندۀ آب و غذا؛ گروه دیابتی، دریافت‌کنندۀ mg/kg 60 استرپتوزوتوسین؛ گروه کنترل، تحت تیمار مریم‌گلی با دوز mg/kg 400؛ گروه دیابتی، تحت تیمار مریم‌گلی با دوز mg/kg 200 و گروه دیابتی تحت تیمار مریم‌گلی با دوز mg/kg400 بودند. پس از 28 روز، بیضه‌ها نیز بلافاصله خارج گشته و پس از تهیۀ مقاطع بافتی و رنگ‌آمیزی با روش هماتوکسیلین ائوزین مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: مقایسۀ مقاطع بافتی نشان داد تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، لایدیگ و سرتولی در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری را نشان می‌دهد. در مقایسۀ گروه کنترل تحت تیمار نسبت به گروه کنترل تعداد این سلول‌ها (به جز سرتولی) افزایش معنی‌داری را نشان می‌دهد. تعداد این سلول‌ها در گروه‌های دیابتی تحت تیمار (kg/mg 400mg/kg ,200) نسبت به گروه دیابتی افزایش معنی‌داری را نشان می‌دهد )05/0 < (P < /span>.نتیجه‌گیری: ترکیبات آنتی‌اکسیدانی موجود در عصارۀ مریم‌گلی در کاهش عوارض فرایند اسپرماتوژنز ناشی از دیابت در موش صحرایی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis on germinal cells of testis tissues in adult male diabetic rats

چکیده [English]

Background and Objective: Diabetes mellitus mediated by oxidative stress creates serious metabolic disorders in testicles. This study aimed to demonstrate the antioxidant effect of Salvia officinalis (SO) on testicular damage in streptozotocin-induced diabetes in male rats.Materials and Methods: In this experimental study, 50 male Wistar rats were divided into 5 groups of 10. The control group received water and food, stereptozotocine-treated diabetic (60 mg/kg), SO-treated control (400 mg/kg), SO-treated diabetic (200 mg/kg), and SO-treated diabetic (400 mg/kg). After 28 days, the testis was immediately removed and its sections were stained with Hematoxylin and Eosin and evaluated.Results: Comparison of histological sections showed the number of cells spermatogonia, primary spermatocyte, spermatid, Leydig and Sertoli in the diabetic group showed a significant decrease as compared with control group. In comparison of SO-treated control group with control group, a significant increase in the number of these cells was observed except for Sertoli cells. The SO-treated diabetic (200 and 400 mg/kg) groups showed a significant increase in the number of these cells as compared with the diabetic group. (p<0.05).Conclusion: Probably, the antioxidant compounds in extracts of this plant, i.e. sage, are effective in reducing the incidence of diabetes in mice spermatogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salvia officinalis
  • Diabetes
  • Testis
  • Rat