عوامل مؤثر بر اضطراب قبل از عمل از دید بیماران اتاق عمل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،‌ مرکز تحقیقات مدیریت منابع انسانی سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،‌مرکز تحقیقات مدیریت منابع انسانی سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت منابع انسانی سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،مرکز تحقیقات مدیریت منابع انسانی سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اضطراب به‌عنوان یک شکایت عمده در اکثر بیماران مراجعه‌کننده و همچنین به‌عنوان یک عامل بازدارنده و مؤثر در مقاومت بیماران برای انجام اعمال جراحی موردنیاز، شناخته شده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر اضطراب قبل از عمل از دید بیماران مراجعه‌کننده به اتاق عمل در بیمارستان‌های عمومی وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز در سال 1394 انجام شد.مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ کاربردی و تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد که در سال ۱۳۹۴ در بیمارستان‌های عمومی وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز بر روی 150 بیمار بزرگسال تحت عمل جراحی انجام شد. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه تهیه شده توسط نظری و همکاران بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 و از طریق آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل وآنوا تجزیه‌و‌تحلیل شدند. سطح معنی‌داری، 05/0 در نظر گرفته شد.نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میانگین اضطراب قبل از عمل به‌ترتیب مربوط به نگرانی‌های قبل از عمل (5/7±4/27) و عوامل تنیدگی‌آور محیط فیزیکی اتاق عمل (3/6±9/14) بود. بین سن، جنس، شغل، احساس نیاز به مراجعه به روان‌شناس و تعداد دفعات جراحی بیماران در گذشته، با اضطراب قبل از عمل رابطۀ معناداری وجود داشت (05/0P<).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه می‌توان با انجام اقداماتی مانند آشنا‌نمودن بیماران با محیط فیزیکی اتاق عمل و کادر درمانی در اتاق عمل قبل از عمل جراحی، بیهوش‌نمودن بیمارانی که نیاز به بیهوشی دارند در خارج از محیط اتاق عمل و ...، از اضطراب بیماران کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the preoperative anxiety from the patients ' perspective

چکیده [English]

Background and Objective: Anxiety is considered as a common complaint in patients admitted for surgery, as well as a deterrent, and an important factor influencing the patients' resistance to the required surgeries. This study aimed to determine the effective factors influencing the preoperative anxiety from the perspective of patients referred to the operation rooms of general hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in 2015.Materials and Methods: This research was an applied, cross-sectional and descriptive-analytical study conducted in general hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in 2015. The study population included 150 adult patients before performing their surgeries. The required data were collected using a questionnaire designed by Nazari-Vanani and colleagues. The collected data were analyzed using SPSS22 and through the Pearson correlation coefficient, independent t-test and ANOVA tests at a significance level of 0.05.Results: The Findings showed that the highest and lowest means of preoperative anxiety were, respectively, related to preoperative concerns (27.4 ± 7.5) and stressors related to the physical environment of the operating rooms (14.9 ± 6.3). Also, factors such as age, sex, occupation, need to see a psychologist, and the number of surgeries in the past had significant relationship with the preoperative anxiety (p<0.05).Conclusion: According to the present results, the preoperative anxiety can be decreased through familiarizing patients with the physical environment and the medical staff working in the operating room before performing surgeries, applying induction room located next to the operation room performing anesthetizing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • Operating room
  • Stressors
  • Hospital