دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 106، مرداد و شهریور 1392 (106) 
مقایسه تجویز مزمن میکرو و نانوذره اکسید منگنز بر شاخص‌های عملکرد کبدی در موش نر بزرگ آزمایشگاهی

صفحه 35-46

شیوا رضاقلیان؛ مجید حسن‌پورعزتی؛ سید زهرا موسوی؛ محمد صفی رحمانی‌فر؛ ناهید نصرتی


تأثیر برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر

صفحه 55-62

محمود کریمی؛ شمس‌الدین نیکنامی؛ علی‌رضا حیدرنیا؛ ابراهیم حاجی‌زاده