بررسی مقایسه‌ای شمارش سویه‌های لاکتوباسیلوس در طول زمان ماندگاری در چند نمونه ماست پروبیوتیک صنعتی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 گروه تغذیه، مراکز تحقیقات بیوشیمی تغذیه، سرطان و جراحی‌های آندوسکوپیک کم تهاجمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: لاکتوباسیوس‌ها از میکروارگانیسم‌های اصلی ماست پروبیوتیک
هستند که برای اثربخشی بالینی باید از نظر تعداد و میزان بقا در زمان ماندگاری
ماست در حد مطلوب حفظ­شوند. هدف این مطالعه ارزیابی شمارش لاکتوباسیلوس‌ها در چند
نمونه ماست پروبیوتیک از برندهای معمول لبنی در زمان ماندگاری بود.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی50 نمونه ماست پروبیوتیک (10 نمونه از
5 برند) تهیه و کدگذاری­شد. پس از کشت سطحی، کلونی‌های تمامی سویه‌های
لاکتوباسیلوس در 2 نوبت (1: روز میانی و 2: روز پیش از پایان دوره ماندگاری) شمارش­شد
و در نوبت دوم، pH
نمونه‌ها نیز اندازه‌گیری­شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS آنالیزشد.   نتایج:  میانگین شمارش لاکتوباسیلوس­ها
در 4 برند ارزیابی­شده در کشت نوبت 2 کمتر از نوبت 1 بود (002/0≤ p < /span>). ماکزیمم لاکتوباسیلوس شمارش­شده در تمامی نمونه‌ها کمتر از حداقل میزان
توصیه­شده­بود (0001/0CFU/mL, p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of total colony count of the lactobacilli strains during the shelf-life in some samples of commercial probiotic yoghurts

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ansarian 1
  • Maryam Kazemi 2
  • Mohsen Nematy 3
  • Afshin Akhondzadeh Basti 4
  • Tannaz Mousavi 1
چکیده [English]

 Background
and Objective: Lactobacilli are one of the
major microorganisms in the probiotic yoghurt. The therapeutic potentials of
these microorganisms are due to their variations and rates of survival during
the shelf life
of probiotic yoghurt. This study aimed to assess the total colony counts of
lactobacillus strains in some examples of typical commercial probiotic yoghurt.   Materials
and Methods: In this cross-sectional survey,
50 samples of
probiotic yoghurts
(10
samples derived
from 5 dairy brands)
were
collected and
coded.
The variations of all lactobacilli strains were counted after the preparation
of surface cultures in 2 stages (1: Mid–day of shelf-life, and 2: 1 day before
the expiration date of yoghurt) additionally, the pH of all samples was
measured in the latter stage. Data were analyzed using the SPSS program.   Results: The average lactobacilli colony count was lower in the second
culture as compared to the first one in 4 out of 5 probiotic yoghurt brands (p≤
0.002). Amongst
all estimated
samples,
the highest
number of colony counts was less than the minimum recommended dose
(2.9×105
vs. 106, p < 0.0001). The mean pH of samples was significantly
lower than the optimum pH at the end of the shelf life (p < 0.0001).   Conclusion: Underrated total colony
counts of lactobacilli strains during shelf life, and increased acidity of
samples at the end of storage period would exacerbate the potential efficacy
and clinical merits of evaluated commercial probiotic yoghurts. Implementing
regular quality controls in accordance with national standardized protocols, as
well as further extended research are warranted. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yoghurt
  • Probiotic
  • Lactobacilli
  • Shelf life