بررسی بیان شاخص‌های سطحی CD133، CD44 و ABCG2 در رده‌های سلولی ملانوما و ارتباط آنها با سلول‌های بنیادی سرطان

نویسندگان

1 گرایش سلولی و تکوینی، گروه زیست‌شناسی تکوینی، دانشگاه علم و فرهنگ

2 گروه سلول‌های بنیادی و زیست‌شناسی تکوینی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی

3 گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 مقدمه و هدف: سلول­های بنیادی ملانوما، مسئول تهاجم و متاستاز آن است.
در این پژوهش، بیان شاخص‌های کاندید سلول‌های بنیادی سرطان در رده‌های سلولی
ملانوما و ارتباط بیان این شاخص‌ها با ویژگی‌های بنیادینگی سلول بررسی­شد.   مواد و روش­ها: میزان بیان شاخص­های CD133، CD44
و ABCG2
در رده­های سلولی ملانوما (WM115، NA8،
SK-MEL ، Me67،A375  و D10) توسط
فلوسایتومتری سنجیده­شد. پس از انتخاب شاخص و رده­ سلولی مناسب، سلول­ها براساس
بیان و عدم بیان شاخص منتخب به جمعیت مثبت و منفی جداسازی شدند؛ سپس عملکرد کلنی­زایی،
تشکیل اسفرویید و همچنین بیان ژن­های بنیادی NANOG،
SOX2، OCT4 و KLF4 در سه جمعیت مثبت، منفی و
رده­ سلولی جداسازی نشده ارزیابی­شدند.    نتایج : نتایج ما نشان­داد که در ٨٥/١  ±٦٥/٢٨ درصد از
رده­ سلولی D10
شاخص CD133
بیان­شد. در­حالی­که در همه رده‌های سلولی تست­شده، شاخص CD44 و ABCG2 فاقد بیان
بودند یا بیانی ضعیف داشتند.  جمعیت  CD133+ افزایش حدود ٦٤/١برابر در قدرت کلنی­زایی (P < /span>=000)
در مقایسه با جمعیت CD133-
نشان­داد. بررسی بیان ژن­های بنیادینگی نشان­داد که ژن NANOG و OCT4
در گروه CD133+
و ژن SOX2
در گروه CD133- دارای افزایش بیان بودند و هیچ تفاوتی در بیان ژن KLF4 در میان
گروه­ها وجودنداشت.   نتیجه­گیری: یافته­های این پژوهش نشان­دادند که شاخص CD133 می تواند به­عنوان شاخص
سلو­ل­های شبه­بنیادی در رده­ی سلولیD10  و دیگر سلول­های ملانوما
که شاخص CD133
را بیان­می­کنند، درنظر­گرفته­شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the expression of cell surface markers CD133, CD44 and ABCG2 in melanoma cell lines and its relationship with cancer stem cells

نویسندگان [English]

  • Motahareh Rajabi Fomeshi 1
  • Marzieh Ebrahimi 2
  • Seyed Javad Mowla 3
  • Fazel Sahraneshin Samani 1
چکیده [English]

 Background
and Objective: Melanoma is the most
deadly
type of skin
cancer that
has a high
potency
and
rapid
metastasis
to other
organs.
It appears that
cancer stem
cells (CSCs) are
responsible for
invasion and
metastasis. The
aim of
this study
was to investigate the
expression of cancer
stem
cells candidate
markers
and their
association with stemness features in melanoma cell lines.   Materials and Methods: The expression levels of CD133, CD44 and ABCG2
were measured in melanoma cell lines (WM115, NA8, SK-MEL, Me67, A375 and D10) by flow cytometry. Then, selected cell line
was sorted up on the expression of selected stem cell marker
into positive
and negative populations. Afterward, The potential of cologenic, spheroid formation and expression of stem
genes including NANOG, SOX2, OCT4 and KLF4 was
estimated in positive, negative
and unsorted cells.   Results: Our results demonstrated that 28.65 ±
1.85% of D10 cell line expressed
CD133. However, CD44 and ABCG2 were or (not) expressed in all cell lines. The CD133+ sorted cells showed an increase
in colony formation about 1.64 fold (p < 0.05) and melanospheres about 2.2 fold (p=000) as compared to CD133-. The evaluation of stemness genes
expression determined the significance of up-regulation of NANOG and OCT4
in CD133+ and SOX2 in CD133- respectively. There was no difference in KLF4 expression
between the two
groups.   Conclusion: Findings of this research showed that
CD133
can
be considered
as
stem-like
cells marker in
D10 cell line
and other melanoma cells which expressed CD133. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Melanoma
  • Cancer stem cells
  • CD133