تأثیر برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 مقدمه و هدف: شرکت‌های چندملیتی دخانیات به­منظور افزایش مصرف دخانیات
در دنیا، روی نوجوانان هدف‌گذاری­کرده‌اند و مصرف دخانیات به­وسیله نوجوانان به­عنوان
یک مشکل بهداشت عمومی در همه نقاط دنیا مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر
برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر شهرستان
زرندیه انجام­شده­است.   مواد و روش‌ها: در
این مطالعه نیمه­تجربی، 150 نوجوان پسر به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و به­صورت
تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم­شدند (75 نفر در هر گروه). ابزار گردآوری
اطلاعات پرسش­نامه‎ای
محقق­ساخته بود که روایی و پایایی آن را متخصصان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
تأییدکرده­بودند. پس از جمع‌آوری اطلاعات، برنامه آموزشی براساس الگوی کمپ طراحی و
برای گروه آزمون انجام و بعد از گذشت شش ماه اطلاعات، دوباره گردآوری و با استفاده
از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 تجزیه­وتحلیل­شدند.    یافته‌ها: پیش از آموزش، میانگین نمرات دو گروه از نظر سطح آگاهی،
منافع و تهدید درک­شده، مهارت رد دخانیات و میزان مصرف دخانیات تفاوت معنی‌داری
نداشتند؛ پس از آموزش، میانگین نمرات تمام متغیرهای بالا در گروه آزمون به­طور
معنی‌دار افزایش و میزان مصرف سیگار نیز به­طور معنی‌دار (از 17 درصد پیش از آموزش
به 8 درصد) پس از آموزش کاهش­یافت (001/0P < ).    نتیجه‌گیری: آموزش طراحی­شده براساس مدل کمپ در ارتقای مهارت رد
دخانیات و کاهش مصرف دخانیات در نوجوانان مؤثر بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of an educational program based on Kemp model on smoking refusal ability in the male adolescents

نویسندگان [English]

  • Mahmood Karimy 1
  • Shamsaddin Niknami 2
  • Ali Reza Heidarnia 2
  • Ibrahim Hajizadeh 3
چکیده [English]

 Background
and Objective: The multinational tobacco industry has made
targeting of youth for increased tobacco use a priority, and adolescent smoking
remains an important public health issue around the world. The purpose of this
paper was to evaluate the impact of training programs based on Kemp model on
smoking refusal ability in the male adolescents.   Materials
and Methods: The present study was a Quasi-experimental study that
carried out on 150 male adolescent students (high school) that were randomly
selected and assigned to case (n=75) and control (n=75) groups. The sampling
method was multi-stage Sampling. Data collection tool that was a questionnaire
that its validity and reliability confirmed by experts and Cornbrash’s alpha
coefficient. After primary data collection, educational intervention was
performed and 6 months later data was collected again and analyzed in SPSS16
software using descriptive and analytical statistics.   Results: Before intervention, the
mean scores of knowledge, perceived benefits and threat, smoking refusal
ability and tobacco use were not significantly different in two studied groups.
After intervention, mean score of all mentioned variables increased
significantly in case group but it was not different in control group. Also,
cigarette smoking rate decreased significantly among the intervention group
after intervention (p < 0.001) (before intervention 17%, after intervention 8%
in the case group).   Conclusion:
This
study showed that training based on Kemp < /span>
model was useful in promotion of smoking
refusal ability and decreased the tobacco use in the male adolescents.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Education
  • Tobacco