تأثیر مصرف حاد کافئین بر ظرفیت ضداکسایشی تام و شاخص فشار اکسایشی مردان والیبالیست پس از یک جلسه فعالیت وامانده‌ساز مقاومتی

نویسندگان

1 دانشکده‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

2 فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

 مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مصرف حاد کافئین بر ظرفیت
ضداکسایشی تام (TAC) و شاخص فشار
اکسایشی (MDA) مردان والیبالیست
پس از یک جلسه فعالیت وامانده‌ساز مقاومتی بود.    مواد و روش‌ها: در یک طرح نیمه‌تجربی، تصادفی و دوسوکور با اندازه‌گیری‌های
مکرر (سه­مرحله‌ای)، 20 مرد والیبالیست (10/1±20/21
سال، درصد چربی 78/2±75/10% و نمایه‌
توده‌ بدن 99/0±95/22 کیلوگرم بر مترمربع) به دو گروه همگن شده‌ مکمل یا دارونما (به‌ترتیب 9 میلی‌گرم به­ازای هر
کیلوگرم از وزن بدن کافئین یا دکستروز) تقسیم­شدند؛ سپس همه‌
آزمودنی‌ها پس از دریافت مکمل یا ‌دارونما در یک قرارداد فعالیت مقاومتی با وزنه (شامل
هفت حرکت در سه نوبت با80 درصد یک تکرار بیشینه تاحد واماندگی) شرکت­کردند. نمونه­های
خونی وریدی در حالت پایه، 45 دقیقه پس از
مصرف مکمل‌ و بلافاصله پس از فعالیت مقاومتی برای اندازه‌گیری تغییرهای TAC و MDA سرمی اندازه‌گیری­شدند.    نتایج: نتایج به­دست­آمده، حاکی است که مصرف حاد
کافئین تأثیر معنی‌داری بر TAC و MDA پایه ندارد (05/0P≥)؛ ازطرفی، یک جلسه فعالیت
مقاومتی وامانده‌ساز باعث کاهش معنی‌دار TAC (05/0P≤) و افزایش معنی‌دار MDA شد (05/0P≤)؛ درحالی‌که، تفاوتی معنی‌دار در هیچ­یک از متغیرهای اندازه‌گیری­شده
بلافاصله پس از انجام فعالیت میان گروه‌ها مشاهده­نشد (05/0P≥).   نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های حاضر می‌توان چنین نتیجه­گرفت که به­احتمال،
مصرف حاد کافئین، توانایی
لازم برای افزایش  TAC پایه را
نداشته، همچنین نمی‌تواند از تغییرهای نامطلوب  MDA سرمی ناشی از انجام
یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان والیبالیست بکاهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance exhaustive exercise and acute caffeine ingestion on total antioxidant capacity and oxidative stress indices in male volleyball players

نویسندگان [English]

  • Ali Zarghami Khameneh 1
  • Afshar Jafari 2
چکیده [English]

 Objective: The aim of this
study was to identify the effect of acute caffeine intake on total ‌‌antioxidant
capacity (TAC) and oxidative stress indices (MDA) in male volleyball players
following one-session resistance exhaustive exercise.   Materials
and Methods:
Twenty male volleyball players (mean
age 21.20±1.10 years, fat 10.75±2.78% and BMI 22.95±0.99 kg.m2)
participated in a randomized, quasi-experimental, double-blind and repeated
measured (three stages) design. Then, all subjects were allocated to two
homogeneous groups (in order: 9 mg.kg-1.day caffeine or
dextrose). All subjects participated in a single-session resistance
weight-exercise (7 stations in 3 sets per station with 80% of 1-RM until
exhausted). Blood samples were taken at three stages (baseline and 45 min after
supplementation, and immediately after the exercise) were determined for changes in
serum TAC and MDA.    Results: The results showed
that the acute caffeine intake has no significant effect on the basal serum TAC
and MDA (p≥0.05). Moreover, one-session resistance exhaustive exercise significantly reduced TAC (P≤0.05) and significantly
increased MDA (p≤0.05). However, no significant differences in any of the
measured variables between the groups were found immediately after resistance
exercise (p≥0.05).
   Conclusion: The present results
show that acute
caffeine
consumption does
not increase basal TAC and could not decrease the undesirable
alterations of serum MDA induced by one-session of resistance exhaustive
exercise in male volleyball players. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance exercise
  • Caffeine
  • Total antioxidant capacity
  • Malondiadehyde