دوره و شماره: دوره 27، شماره 6 - شماره پیاپی 145، بهمن و اسفند 1398 (145) 
بررسی فراوانی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های کمپیلوباکتر جدا شده از نمونه‌ مرغ در 22 منطقه تهران، ایران

صفحه 1-8

آتنا صادقی؛ پرویز اولیا؛ لیلا گنجی؛ سعید بشارتی؛ فاطمه احمدی؛ الهه تاج الدین؛ مسعود آل بویه؛ رضا محمدصالحی؛ فرشته فانی؛ غلامرضا پولادفر؛ بهرام نیک منش؛ علی مجید پور؛ سمیه سلیمان زاده مقدم؛ پریسا اسلامی؛ مرجان رهنمای فرزامی