دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 122، فروردین و اردیبهشت 1395 (122) 
بررسی نقش ماتریکس متالوپروتئینازهای 1، 2، 3 و 9 در انفارکتوس قلبی حاد

صفحه 29-38

اکرم السادات طباطبائی پناه؛ رضا اکبرزاده؛ زهره خدایی؛ سیدمحمدحسین قادریان