بررسی اثر N – استیل سیستئین و ویتامین‌های E و C بر استرس اکسیداتیو القا شده با دیازینون در اریتروسیت‌های موش صحرایی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

2 استاد بیوشیمی، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: دیازینون به‌عنوان حشره‌کش‌های ارگانوفسفره برای کنترل حشرات در منازل و کشاورزی استفاده می‌شود. در این مطالعه، اثر N – استیل سیستئین (NAC) و ویتامین‌های E و C در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در اریتروسیت‌های موش صحرایی بررسی شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعۀ تجربی، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه دیازینون (mg/kg100)، گروه NAC (mg/kg160)، گروه ویتامین E (mg/kg150)، گروه ویتامین C (mg/kg200)، گروه دیازینون-NAC، گروه دیازینون- E و گروه دیازینون-C که دیازینون را به‌همراه آنتی‌اکسیدان‌ها به‌صورت داخل صفاقی دریافت کردند. بعد از ۲۴ ساعت، خون جمع‌آوری و اریتروسیت‌ها تهیه شد. سپس آنزیم‌های سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون S- ترانسفراز (GST) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) و غلظت‌های گلوتاتیون (GSH) و مالون‌دی‌آلدئید (MDA) توسط روش‌های بیوشیمیایی تعیین شدند.نتایج: دیازینون سبب افزایش فعالیت SOD (001/0p<) و GST (01/0p<) و غلظت MDA (05/0p<) و کاهش فعالیت آنزیم‌های CAT (01/0p<) و LDH (01/0p<) و غلظت GSH (01/0p<) در اریتروسیت‌ها می‌گردد. تجویز آنتی‌اکسیدان‌ها باعث تغییر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و کاهش غلظت MDA و افزایش غلظت GSH اریتروسیت‌ها می‌شود.نتیجه‌گیری: NAC از‌طریق افزایش سنتز گلوتاتیون و ویتامین‌های E و C ازطریق پاک‌سازی رادیکال‌های آزاد، تا حدی باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of N-acetyl cysteine and vitamins E and C on diazinon-induced oxidative stress in rat erythrocytes

چکیده [English]

Background and Objective: Diazinon (DZN) as an organophosphate is used for household and agricultural pest control. The aim of this study was to investigate the effect of N-acetyl cysteine (NAC) and vitamins E and C against DZN-induced oxidative stress in rat erythrocytes.Materials and Methods: In present experimental study, male Wistar rats were randomly divided into eight groups: control group (corn oil as DZN solvent), DZN group (100 mg/kg), NAC group (160 mg/kg), vitamin E group (150 mg/kg), vitamin C group (200 mg/kg) group, and NAC+DZN group, vitamin E+DZN group and vitamin C+DZN group, all of which were given intraperitoneally. 24 hours after injection, blood was collected and erythrocytes were obtained. Then, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione S-transferase (GST) and lactate dehydrogenase (LDH) activities, as well as glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels were determined by biochemical methods.Results: DZN increased SOD (p<0.001) and GST (p<0.01) activities and MDA (p<0.05) level and decreased CAT (p<0.01) and LDH (p<0.01) activities and GSH content in erythrocytes. Administration of antioxidants changed antioxidant enzymes activities, decreased MDA level and increased GSH level.Conclusion: NAC by increasing the synthesis of GSH and vitamins E and C by scavenging free radicals reduces DZN-induced oxidative stress, but they do not protect completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazinon
  • N-acetyl cysteine
  • Vitamins E and C
  • Oxidative stress
  • Rat erythrocytes