دوره و شماره: دوره 16، شماره 6 - شماره پیاپی 85، بهمن و اسفند 1388 (85) 
کلونینگ و شناسایی ژنGRA4 توکسوپلاسما گونده‌ای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3

صفحه 1-8

فاطمه غفاری‌فر؛ ناهید ماسبی؛ زهره شریفی؛ عبدالحسین دلیمی‌اصل؛ حسین وزینی‌قیصر


اثر تمرینات مقاومتی بر مقادیر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق

صفحه 9-18

مهدی هدایتی؛ سید علیرضا حسینی‌کاخک؛ طیبه امیری‌پارسا؛ امیرحسین حقیقی؛ رؤیا عسکری؛ مریم چمری


بررسی اثر مصرف خوراکی گیاه تاج خروس در کاهش قند و چربی خون در موش صحرایی ماده

صفحه 19-28

مهرداد روغنی؛ محمدحسین قینی؛ سیدقاسم موسوی؛ فریبا انصاری؛ مریم شرایلی


تبیین پدیدارشناختی مفهوم سوءرفتار نسبت به سالمندان

صفحه 39-50

مجیده هروی‌کریموی؛ منیره انوشه؛ مهشید فروغان؛ محمدتقی شیخی؛ ابراهیم حاجی‌زاده