دوره و شماره: دوره 29، شماره 6 - شماره پیاپی 157، بهمن و اسفند 1400 
سنتز و بهینه سازی دوز موثر آمیکاسین نیوزومی و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن بر سودوموناس‌ آئروژینوزا

صفحه 86-100

10.22070/daneshmed.2021.15391.1145

فردین رحیمی؛ مهسا بهرام گور؛ قاسم عموعابدینی؛ اعظم باقری پبدنی؛ بهمن ابراهیمی حسین زاده؛ زینب عموعابدینی