کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان ابتدایی
پیشگویی‌کننده‌های مصرف میوه و سبزی در دانش‌آموزان: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 35-42

توحید بابازاده؛ محمدحسین تقدیسی؛ زهرا صدقی فرد؛ کمال اعظم؛ محمدرضا وفا؛ فاطمه مرادی؛ یوسف شری زاده