کلیدواژه‌ها = واکسن
پروتئین شوک حرارتی؛ کاندید واکسن سرطان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 75-88

نسیم رحمانی کوکیا؛ اردشیر عباسی؛ زهیر محمد حسن


طراحی و ساخت نانو زیست ذرات فاژی نوترکیب به عنوان کاندیدای حامل واکسن ژنی- خوراکی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 1-6

امیر قائمی؛ دکتر حوریه سلیمان‌جاهی؛ پوریا گیل؛ دکتر زهیر محمدحسن؛ دکتر فرزین روحوند