نویسنده = هادی یاراحمدی
اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و لپتین در مردان میانسال

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 79-90

امیرحسین حقیقی؛ هادی یاراحمدی؛ آرزو ایلدرآبادی؛ علیرضا رفیعی پور


اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 51-60

هادی یاراحمدی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی؛ علی اکبر جهاندیده؛ زهره طاهر