دوره و شماره: دوره 28، شماره 6 - شماره پیاپی 151، بهمن و اسفند 1399 
1. بررسی کارایی جداسازی و کشت سلول‌های بنیادی مزانشیمی پرده آمنیون انسان در محیط کشت سلولی

10.22070/daneshmed.2021.12957.0

رحیم احمدی؛ سونا زارع؛ عبدالرضا محمدنیا؛ محمدعلی نیل فروش زاده؛ مینو محمودی