دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 148، مرداد و شهریور 1399 (148) 
اثر بذر کدو و تمرین استقامتی بر نشانگان فشار اکسیداتیو و تخریب DNA

صفحه 28-41

ناهید شکوهی راد؛ طاهره باقرپور؛ نعمت اله نعمتی؛ ویدا حجتی


تأثیر پروژسترون بر فعالیت کاسپازهای 8، 9 و 3 و بررسی تغییرات مورفولوژیک در هسته سلول های MCF-7

صفحه 71-79

حدیث رستمی معتمد؛ مهرداد شریعتی؛ رحیم احمدی؛ سعید خاتم ساز؛ مختار مختاری