کلیدواژه‌ها = تمرین ترکیبی
تغییر در سطح سرمی ANGPTL3، ANGPTL4 و CRP بعد از تمرینات ترکیبی به تنهایی و همراه با مصرف آویشن در مردان چاق

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 61-73

10.22070/daneshmed.2022.15832.1177

آرش صادقی؛ ماندانا غلامی؛ حسن متین همایی؛ حسین عابدنطنزی؛ فرشاد غزالیان


اثر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی-مقاومتی) برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای چرخه جنسی منظم

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 19-26

صبا ابراهیمی لوشاب؛ امیرحسین حقیقی؛ علیرضا حسینی کاخکی؛ کریم نیکخواه


تأثیر 10 هفته تمرین ترکیبی (هوازی ـ مقاومتی) بر سطوح مولکول چسبان عروقی و نیمرخ لیپیدی در زنان چاق و دارای اضافه‌وزن

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 39-48

رحمان سوری؛ زینب چوپانی؛ ثروت چوپانی؛ نفیسه فلاحیان؛ امیر اله یار؛ اعظم رمضان خانی


اثر تمرینات ترکیبی و مقاومتی بر میزان پپتید وابسته به ژن کلسی‌تونین در عضلات کند و تند موش بالغ‌نژاد ویستار

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 71-80

عبدالحسین پرنو؛ رضا قراخانلو؛ مهدی هدایتی؛ رضا مهدیان؛ زینب گرگین