الگوی مقاربت جنسی در خانم‌های نخست‌زا در طول دو ماه پس از زایمان

نویسندگان

1 گروه بهداشت وپزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران،ایران

2 گروه زنان وزایمان،دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران،ایران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مشکلات جنسی در دوران پس از زایمان، رایج‌اند اما به‌رغم فراوانی، این مشکل، فاقد تشخیص تخصصی است. بسیاری از خانم‌ها پس از زایمان، «کاهش میل جنسی، کاهش لغزنده‌ای واژن و ارگاسم کوتاه و ضعیف‌تر از پیش» را تجربه‌می‌کنند؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاربت جنسی (زمان آغاز نزدیکی پس از زایمان و تعداد نزدیکی در هفته) پس زایمان در زنان نخست‌زا صورت‌پذیرفت.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای طولی با جنبه‌های توصیفی و تحلیلی است و در آن الگوی مقاربت جنسی (زمان آغاز نزدیکی پس از زایمان و تعداد نزدیکی در هفته) پس از زایمان در322 نفر خانم نخست‌زایی که دست‌کم، دو ماه از زایمان آنها گذشته‌بود، بررسی‌شده‌است. نمونه‌ها از بایگانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی در تابستان 1392، انتخاب و برگه اطلاعاتی از طریق تماس تلفنی با آنها، پر شده‌است.

نتایج: در این مطالعه، 322 خانم نخست‌زایی، مورد بررسی قرارگرفتند که نحوه زایمان 159 نفر از آنها، طبیعی و 163 نفر، سزارین بوده‌است. میانگین سنی، 17/4±49/25 بود. 145 نفر از افراد مورد مطالعه (45%)، در طول هشت هفته پس از زایمان، مقاربت جنسی نداشته‌اند و 165 نفر (2/51%) یک‌بار در هفته مقاربت‌داشتند.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان‌دادند که تعداد مقاربت جنسی پس از زایمان کاهش‌می‌یابد. میان تعداد مقاربت جنسی در هفته پیش از زایمان با تعداد مقاربت جنسی در هفته پس از زایمان، همچنین، میان نوع زایمان با زمان آغاز مقاربت جنسی و تعداد مقاربت در هفته، ارتباط وجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of coitus in primiparous women during 2 month after delivery

چکیده [English]

Background and Objective: Sexual health problems are common in the postpartum period but despite the abundance this problem is the lack of professional recognition. After delivery, many women have experience reduced sexual desire, reduced vaginal lubrication and shorter and weaker orgasm than before. Therefore, this study aimed to determine the pattern of sexual intercourse (resumption of sexual intercourse and number of sexual intercourse in the week) after delivery in nulliparous women.

Materials and Methods: This study was a longitudinal study with aspects of descriptive and analytical study of the sexual intercourse pattern (resumption of sexual intercourse and number of sexual intercourse in the week after delivery) and its influencing factors in 322 primiparous women at least two months after delivery. Samples were selected from archives of Mustafa Khomeini hospital in the summer of 2013 through a phone call.

Results: It was found out that out of 322 primiparous women that were participated in this study, 163 women had cesarean section and 159 cases had vaginal delivery. Their mean age was 25.49±4 and 145 (45%) of the subjects have not had sexual intercourse within 8 weeks postpartum.

Conclusion: Findings indicate a reduction in the number of sexual intercourse after childbirth. In addition, between the number of sexual intercourse in the week before delivery and number of postpartum sexual intercourse in the week and between the type of delivery with resumption of sexual intercourse and number of sexual intercourse in the week, a relationship exists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern of coitus
  • Primiparous women
  • Sexual function
  • Puerperium
  • Delivery