اثر محرومیت از خواب بر عملکرد استقامتی و پاسخ‌های هورمونی به فعالیت استقامتی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

2 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

مقدمه و هدف: محرومیت از خواب بر عملکرد فیزیولوژیکی و روانی افراد  تأثیرگذار می­باشد و احتمالاً تقاضای انرژی دستگاه­های بدن را افزایش
می­دهد. به نظر می­رسد محرومیت از خواب می­تواند بر عملکرد ورزشکاران اثرات منفی
داشته باشد و ترشح هورمون­های بدن را تحت تأثیر
قرار دهد. پژوهش حاضر اثر محرومیت از خواب را بر عملکرد استقامتی
و پاسخ­های هورمونی به فعالیت استقامتی بررسی کرد.

 

مواد و روش­ها: 20 مرد جوان با سابقه تمرین مقاومتی به­طور تصادفی و دو سو
کور به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در دو روز مجزا یک بار پس از خواب شبانه روزی طبیعی و بار دیگر پس از 24 ساعت
محرومیت از خواب عملکرد استقامتی آزمودنی­ها با استفاده از آزمون بروس ارزیابی شد.
بلافاصله پس از آزمون بروس، نمونه­های خونی جمع­آوری و سطوح کورتیزول و تستوسترون با روش Chemiluminescence و
سطوح اپی­نفرین و نوراپی­نفرین با روش الایزا اندازه­گیری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری t وابسته و t مستقل به ترتیب جهت بررسی تغییرات
درون گروهی و بین گروهی متغیرهای پژوهش استفاده شد.

 

نتایج: در گروه تجربی حداکثر اکسیژن مصرفی به­طور
معنی­داری کاهش (048/0=P < /span>)
و کورتیزول به­طور معنی­داری افزایش یافت (005/0=P < /span>). کورتیزول پس آزمون گروه
تجربی به­طور معنی­داری بیشتر از گروه کنترل بود (022/0=P < /span>) ولی در سایر متغیرها
تفاوت معنی­داری بین دو گروه مشاهده نشد.

 

نتیجه­گیری: مطالعه ما نشان داد که 24
ساعت محرومیت از خواب می­تواند اثرات منفی بر عملکرد استقامتی داشته باشد و موجب
افزایش پاسخ کورتیزول و عدم تغییر پاسخ تستوسترون، اپی­نفرین
و نوراپی­نفرین به
فعالیت استقامتی شود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sleep deprivation on endurance performance and hormonal responses to endurance exercise

نویسندگان [English]

  • Hamid Arazi 1
  • Ahmad Ghiasi 2
  • Kako Hosseini 2
  • Khaled Pirikord 2
چکیده [English]

 Background and
Objective: Sleep deprivation affects
physiological and psychological functioning and probably increases the body's energy
demand. It seems that sleep deprivation can
have a negative effect
on athletes' performance and affect
the body's hormones secretion. This study investigated the effect of 24-hour
sleep deprivation on endurance
performance and hormonal responses to endurance
exercise. Materials
and Methods: Twenty young men with
a history of
resistance training were divided into experimental and control groups (double blind and randomly). In two separate days, once
after a normal
circadian sleep and again after 24 hours of
sleep deprivation, endurance performance
of subjects was assessed using the Bruce
test. Immediately after the Bruce
test, blood samples were collected
and level of cortisol and testosterone with chemiluminescence method and level of
epinephrine and norepinephrine
with ELISA method were measured. In order to analyze data, the
dependent and independent t-tests were used respectively to examine within groups and
between groups changes
of variables. Results: The
maximal oxygen consumption significantly decreased and cortisol level increased
in the experimental group. Post-test cortisol level in experimental group was
significantly higher than control group, but regarding other variables, there
were not a significant difference between the two groups. Conclusion: Our study indicated that 24-hour sleep deprivation can have
negative effects on endurance performance and increases cortisol response to
endurance exercise, but it does not change testosterone, epinephrine and
norepinephrine response to endurance exercise. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleep deprivation
  • Endurance performance
  • Hormonal responses