اثرتعاملی تمرین ورزشی و مصرف مکمل کورکومین بر برخی از شاخص های آسیب بافت کبد موش های در معرض فلز سنگین سرب

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ساری

2 دانشگاه آزاد واحد قائم شهر، قائم شهر

3 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه azad university of sari

چکیده

 مقدمه و هدف: سرب می تواند منجر به آسیب کبدی از طریق استرس اکسیداتیو گردد. فعالیت بدنی و استفاده
از مواد ضد اکسایشی مانند کورکومین ممکن است تولید رادیکال های آزاد را متوقف می
کند. لذا هدف از مطاله حاضر بررسی نقش حمایتی تمرین استقامتی و کورکومین در مقابل اثرات سمی سرب بر آسیب بافت
کبد موش های صحرایی نر بود.   مواد و روش‌ها: در این تحقیق تجربی60 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به
6 گروه کنترل، شم، سرب، تمرین+ سرب، کورکومین + سرب و تمرین+ سرب + کورکومین تقسیم
شدند (10 سر موش در هر گروه). برنامه تمرینی شامل 8 هفته دویدن پیشرونده روی
نوارگردان بدون شیب با سرعت 15 تا  22متر در دقیقه و به مدت 25 تا 64 دقیقه و 5
روز در هفته بود. مکمل کورکومین (30 میلی گرم / کیلوگرم) و سرب(20 میلی گرم /
کیلوگرم) 3 روز در هفته و به صورت داخل صفاقی تزریق شد. فعالیتALT ، ASTوALP < /span> با روش رنگ
سنجی آنالیز شدند.
   یافته‌ها: نتایج نشان داد 8 هفته تزریق سرب موجب افزایش معنی دار فعالیت
AST وALP < /span> در گروه سرب نسبت به گروه کنترل شد(002/0=p < /span>، 001/0=p < /span>). انجام تمرین استقامتی همراه با مصرف کورکومین موجب کاهش معنی
دار فعالیت AST وALP < /span> (005/0=p < /span>، 002/0=p < /span>)گردید. هم چنین فعالیت ALP < /span> پس از تمرین استقامتی و مصرف کورکومین کاهش غیر معنی دار یافت(302/0p=). نتیجه‌گیری: اجرای تمرینات ورزشی و مصرف مکمل کورکومین ممکن است سبب
مهار آسیب کبدی ناشی از سمیت سرب شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive effect of endurance training and curcumin supplementation on some indices of liver damage in rats exposed to heavy metal lead

نویسندگان [English]

  • parvin farzanegi 1
  • masoumeh habibian 2
  • mohammadreza salehi 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Lead can cause liver damage in which
oxidative stress is involved. Exercise and use of anti-oxidative substances such as anti-oxidative curcumin may stop < /span>
the production of free radicals. The purpose of the present study was
to investigate the protective effect of endurance
training and curcumin against lead toxic effect on hepatic tissue in male rats. Materials and
Methods: In this experimental study, 60
male Wistar rats were randomly
divided into 6 groups, control , sham, lead, exercise + lead, curcumin+lead and exercise+lead+curcumin (n=10 in each group). The exercise training
consisted of 25-64 min of running on an ungraded
treadmill at a speed of
15-22 m/min for 8 weeks. Curcumin (30 mg/kg) and lead (20 mg/kg of lead acetate) were administered for 8 weeks, 3 days/week, intraperitoneally. Serum ALT, AST and ALP were measured by colorimetric method.  Results: The results showed that 8 weeks of lead
exposure causes a significant increase of AST and ALT
in the lead group < /font>
as compared to control group < /font> (p =0.002,
p = 0.007, respectively). Endurance training and curcumin consumption significantly decreased AST and
ALT(p =0.041 and  p =0.009, respectively). After endurance training and curcumin consumption, ALP non-significantly decreased
(p =0.692). Conclusion: Regular exercise and curcumin supplement may
inhibit liver damage induced
by lead. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curcumin
  • Endurance training
  • Lead
  • Liver enzymes