بررسی رفتارهای تغذیه ای سالمندان در زمینه پیشگیری از زخم معده در شهر شیراز

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت و تغذیه، شیراز

3 تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده بهداشت و تغذیه، شیراز

چکیده

 مقدمه و هدف: جمعیت سالمندان در ایران رو به افزایش است. و در بین
مشکلات عمده آنان تغذیه نامناسب اختلال شایعی می باشد  که بیشتر اوقات تشخیص داده نشده و درمان هم نمی شود.در این مطالعه به تعیین رفتارهای
تغذیه ای سالمندان در زمینه پیشگیری از زخم معده در شهر شیراز پرداخته شده است.     مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی – تحلیلی بوده که
بر روی 270 نفر از سالمندان (184 زن و 86 مرد)
شهر شیراز صورت پذیرفته است. معیارهای
ورود به مطالعه شامل سالمندان بین 70-60 سال که فاقد بیماریهای روانی و یا جسمی و
ذهنی پیشرفته بودند . ابزار گردآوری
اطلاعات پرسشنامه ای متشکل از اطلاعات دموگرافیک، سوالات آگاهی سنجی و چک لیست عملکرد
تغذیه ای سالمندان بوده است. جهت سنجش ارتباط بین وضعیت تغذیه و فاکتورهای دموگرافیک ازمدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.   نتایج: در این مطالعه 48% زنان و 41% مردان مسن دچار بیماری و تحت درمان  بودند. شیوع بیماریهای مختلف مانند پرفشاری خون، آرتروز، پوکی استخوان و دیابت در زنان بیشتر از مردان
مشاهده شد . تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که
در بین عوامل دموگرافیک رابطه عملکرد صحیح با سطح تحصیلات (68/0-18/0
CI= ، 31/0= OR ) ، درآمد بالا (
3/4-6/1=CI،
7/2=OR)
، سن بالا ( 8/3-3/1=CI، 9/1=OR) از نظر آماری معنی دار
بود.    نتیجه‌گیری: با عنایت به اینکه امکان مداخله مناسب در اغلب عوامل موثر یافت شده در این
پژوهش وجود دارد ، اهمیت توجه به اصلاح  رفتارهای تغذیه ای سالمندان و تدارک برنامه های مناسب تغذیه ای بیشتر از طریق مداخلات
آموزشی پیشنهاد می گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of nutritional behavior of elderly people about prevention of gastric ulcers in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Amir Almasi Hashyani 1
  • Mosa Salehi 2
  • Bahar Torke-Jokar 3
  • Mohsen Shamsi 1
چکیده [English]

 Background and Objective: The aged population is
growing in Iran. Mal-nutrition is a very
common disorder in elderly people, which is not diagnosed in most cases and,
therefore, remains untreated.  Aim of this study was to evaluate the nutritional
behavior of elderly about prevention of gastric ulcers in Shiraz. Materials
and Methods: This is a cross-sectional and
analytical study that carried out on 270 elders (184
women and 86 men) in Shiraz. Inclusion criteria were ages
between 60-70 years and without mental or physical illness. Data collection
included questionnaire consisting of demographic information, survey knowledge
questions and checklist for assessment and nutritional practice. Finally, for data analysis, the
relationship between nutritional status and demographic
factors was determined using logistic
regression. Results: The results indicated that in terms of physical health, about 48%
of the women and 41% of the elder men have disease and treated. Prevalence of
various diseases such as hypertension, arthritis, osteoporosis and diabetes were
more in women than men. Logistic regression analysis showed that the proper
relationship between demographic factors and level of education (OR = 0.31, CI=0.68-1.8), high income (OR =2.7 CI=
1.6-4.3) and higher age (OR= 1.9 CI= 1.3-3.8) was statistically significant.  Conclusion: Considering the
possibility of appropriate intervention regarding these factors affecting health
of elderly, nutritional behavior modification programs are important for elderly
and provision of educational program is proposed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • elder people
  • Nutrition
  • Peptic ulcer