مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عود کننده به کرم واژینال اویشن و بوریک اسید

نویسندگان

1 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه کاشان

3 گروه فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد

4 واحد تحقیق و توسعه شرکت باریج اسانس کاشان

5 شرکت باریج اسانس

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به مصرف طولانی مدت و مقاومت دارویی به ازولها در
ولو و واژینیت کاندیدایی عودکننده، بسیاری از تحقیقات، به سوی ترکیبات غیر از آزول
معطوف شده است. این تحقیق جهت مقایسه پاسخ بالینی این بیماران به بوریک اسید که در
موارد مقاوم داده می‌شود و ® لکورکس (آویشن) انجام شده است.    مواد و روش کار: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی در کنترل با شاهد مثبت (موازی)
و دوسو کور انجام شده است. به بیمارانی که تشخیص کاندید یازیس ولو و واژن راجعه
آنها با کشت ترشحات واژینال مسجل شده و عامل زمینه‌ای نداشتند، کرم‌های واژینال
آویشن 1% و بوریک اسید 3% داده شد. شکایات و علائم بیماران در ویزیت اول، یک و شش
ماه بعد شروع درمان با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر، من‌ویتنی و تی
مزدوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.    یافته‌ها: در گروه بوریک اسید بیماران از نظر شدت نشانه‌های بیماری
در شروع مطالعه نمره 3/3±9 داشتند که در دوره اول درمان به 8/3±48/3 و دوره دوم به 1/5±33/3 رسید و در گروه مصرف کننده آویشن شدت نشانه‌های بیمار در شروع مطالعه نمره 6/3±21/8 بود که در دور اول و دوم درمان به ترتیب به 46/2±52/2 و 7/3±36/3 رسید که کاهش نمره در هر دو گروه معنی‌دار بود
(001> P < /span> ). میزان اثر
بخشی نهایی بوریک اسید 2/74% و کرم آویشن 5/64% به دست آمد که اختلاف بین دو گروه
معنی‌دار نبود.    نتیجه‌گیری: کرم آویشن می‌تواند به عنوان یک درمان الترنایتو در
کاندیدیازیس ولوو واژن راجعه مطرح شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of clinical response to Zataria multiflora vaginal cream and boric acid in patients with recurrent vulvovaginal candidiasis

نویسندگان [English]

  • maryam rabiei 1
  • hossein akbari 2
  • mohsen naseri 3
  • reza bekhradi 4
  • maryam nikzad 5
  • farahnaz torkestani 1
چکیده [English]

 Background and Objective: Since long-term therapy of recurrent
vulvovaginal candidiasis patients with azol is accompanied with drug resistance
and systemic toxicity, thus, researches have returned to non-azole drugs. This
research compared clinical response of these patients to boric acid and
leukorex (Zataria multiflora). Materials and Methods: This study was performed as a blind clinical
trial in control with positive cases (parallel). Patients with recurrent
vulvovaginal candidiasis that had a positive culture without any predisposing
factors were enrolled in this survey. Vaginal cream of Zataria multiflora
1% and boric acid 3% were given blindly. Signs and symptoms on first visit, and
1 and 6 months after starting treatment was analyzed using chi square, Mann-Whitney
and t tests. Results: In boric acid group, the score of severity signs initially was 9±3.3
that got to 3.48±3.8 and 3.33±5.1 in first and second periods of therapy,
respectively. In Zataria multiflora group, the score of severity signs initially
was 8.21±3.6 that got to 2.52±2.46 and 3.36±3.7 in first and second periods of
therapy, respectively. The reduced scores of two groups were significant (p < /001).
The final cure rate was 74/2% and 64/5% in boric acid and Zataria multiflora
groups, respectively that there was not a significant difference between the two
groups. Conclusion: Zataria multiflora is considers as an
alternative drug in treatment of patients with recurrent vulvovaginal
candidiasis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candidiasis
  • Recurrent vulvovaginal candidiasis
  • Boric acid
  • Zataria multiflora