مقایسه اثر ضد درد صمغ کتیرا با مورفین و دیکلو فناک در موش سفیدکوچک آزمایشگاهی با استفاده از آزمونهای قدکشیدن و صفحه داغ

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست‌شناسی، فارس

2 گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از داروهای گیاهی برای کنترل درد در طب سنتی صمغ
کتیرا بوده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد دردی صمغ کتیرا می باشد.   مواد و روش ها: در این مطالعه، اثر ضد دردی صمغ کتیرا به وسیله آزمون های صفحه
داغ Hotplate) ( و قدکشیدن)  (writhing
 بررسی شد.
 موش های سوری نر در سه گروه دریافت کننده کتیرا
با دوزهای 125 و250 و 500 میکرو گرم به ازای هرکیلوگرم وزن، سه گروه دریافت کننده
مرفین با دوزهای 2 و4 و8 میلی گرم و سه گروه دریافت کننده دیکلوفناک با دوزهای 10،20
و30 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن تقسیم شدند.    نتایج: درآزمون قدکشیدن دوزهای 125، 250 و 500 میکروگرم بر
کیلوگرم صمغ کتیرا باعث کاهش تعداد انقباضات شکمی و افزایش درصد مهار درد نسبت به گروه کنترل و در دوز 500 نسبت
به دیکلوفنا کmg/kg10
شد(05/0> (P < /font>.
با بررسی زمان واکنش حیوانات به درد در آزمون صفحه داغ در طی دوره های زمانی 15،30،
45، 60 دقیقه، تنها در 15دقیقه پس از
تزریق صمغ کتیرا، دوزهای μg/kg 125و  μg/kg
500 درد را کاهش دادند. در 15 دقیقه پس از
تزریق، کتیرای  μg/kg125
نسبت به گروههای کنترل، دیکلوفناکmg/kg 30، مرفین mg/kg 2 و4 تفاوت معنی داری داشته است (001/0 P < ).
   نتیجه‌گیری: در این پژوهش اثر ضد دردی قابل ملاحظه ای از صمغ کتیرا در آزمون‌های صفحه
داغ و قدکشیدن مشاهده گردید که نشان دهنده آن است ترکیبات تشکیل دهنده این صمغ دارای اثرات ضد درد حاد و مزمن می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between the analgesic effect of tragacanth gum, diclofenac and morphine in mice using writhing and hot-plate analgesic tests

نویسندگان [English]

  • Leila Keihani 1
  • Mohammad Ebrahim Rezvani 2
  • Mohammad Hossain Dashti- Rahmatabadi 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Some of medicinal plants have been used for pain
reliving in Iarnian ancient medicine. Astragalus
gummifer (AG) is one of them and its gum (tragacanth gum) were used
for several health purposes. The present study was conducted to evaluate the
analgesic effects of this gum in mice.  Materials and Methods: In this study, the analgesic
effect of tragacanth gum was determined using
hot-plate and writhing tests. Mice were injected with tragacanth gum
at doses of 125, 250 or 500 µg/kg i.p. as treatment
groups. Morphine at doses of 2, 4 or 8 µg/kg i.p., and diclofenac at doses of 10,
20 or 30 µg/kg i.p. were used as control groups. Results: In writhing
test, gum tragacanth at different doses (125, 250, and 500 µg/kg ) significantly reduced the
number of writhings in mice as compared to control group (p < 0.05). In hot-plate
test, maximum possible effect of tragacanth gum significantly increased only
after 15 minutes but not in other time periods. In two models of pain assesment,
both morphine sulfate and diclofenac sodium had also pain relieving potential.  Coclusion: The present study indicated that tragacanth gum elicits prominent
analgesic effects in an experimental model of acute and chronic pain.
Additionally, data obtained in this study indicated the presence of some
constituents with pain releiving properties that confirms the traditional use
of the gum for pain relieving purposes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tragacanth gum
  • Diclofenac
  • Morphine
  • Analgesia
  • Writhing test
  • Hot plate test