اثر تمرین هوازی بر سطح پلاسمایی ویسفاتین در مردان دیابتی نوع دو تحت درمان بامتفورمین

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه باهنر کرمان

2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه باهنر کرمان

3 گروه داخلی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

 مقدمه و هدف: ویسفاتین یک آدیپوکین تازه کشف­شده­است. مطالعات گذشته،
رابطه­ای مستقیم را میان ویسفاتین پلاسما و دیابت نوع 2 نشان­دادند. مطالعه حاضر به
­منظور بررسی اثر ورزش هوازی بر ویسفاتین پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
تحت درمان با متفورمین انجام­ شد.   مواد و روش­ها: 36 مرد مبتلا به دیابت
نوع 2 مصرف کننده متفورمین (میانگین سن 08/3 ±08/46سال، نمایه
توده بدنی 32/2±1/30 کیلوگرم بر متر مربع) برای شرکت در این مطالعه داوطلب
شدند. افراد به صورت
تصادفی به  2گروه تقسیم‌بندی شدند. 18 نفر در
گروه ورزش هوازی (3روزدرهفته،35 تا 50 دقیقه در روز، 55-40 درصد ضربان قلب ذخیره) و
18 نفر در گروه شاهد بودند. غلظت‌های ناشتایی ویسفاتین پلاسما، انسولین، گلوکز و
هموگلوبین گلیکوزیله در قبل و بعد از8 هفته ورزش در بیماران مبتلا به دیابت نوع
2اندازه‌گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس با
اندازه­گیری مکرر استفاده شد..   نتایج: نتایج نشان­داد که سطح پلاسمایی ویسفاتین، انسولین، قند
خون، نمایه توده بدن، هموگلوبین گلیکوزیله، نسبت دور کمر به دور لگن و درصد چربی
بدن به ­طور معنی­داری در گروه ورزش هوازی در مقایسه با گروه شاهد کاهش­ یافته ­است.
میزان اوج اکسیژن مصرفی (vo2peak) به ­طور معنی­داری در گروه ورزش هوازی در مقایسه با گروه
شاهد افزایش ­یافته ­است.   نتیجه­گیری: مطالعه حاضر نشان­داد کاهش ویسفاتین پلاسما ناشی از ورزش
به ­احتمال زیاد در نتیجه بهبود کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت
درمان با متفورمین است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic exercise on plasma visfatin levels in men with type 2diabetes treated with metformin

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad azimi 1
  • hamid marefati 2
  • gholamreza yousefzadeh 3
  • majid mohajeri 1
چکیده [English]

 Background
and Objective: Visfatin is a
recently discovered adipokine. Previous studies have shown a direct
relationship between plasma visfatin levels and type 2 diabetes mellitus. The current study was conducted to
investigate the effect of aerobic exercise on
plasma level of visfatin in type 2 diabetic men treated with metformin. Materials
and Methods: Thirty-six men with type 2
diabetes who consumed metformin (age 46.08 ± 3.08 years, BMI 30.1± 2.32 kg/m2)
volunteered to participate in this study. Subjects were randomly assigned in 2
groups. In this respect, 18 subjects were in the aerobic exercise group (3 days
per week, 35 to 50 min per day, 40-55% heart rate reserve) and 18 subjects in
the control group. Fasting plasma visfatin, insulin, glucose and HbA1c
concentrations were measured
before and after 8 weeks of exercise in these diabetic patients. For analysis
of data, repeated measures ANOVA was used. Results: The findings showed that plasma visfatin level, insulin, glucose,
HbA1c, BMI, WHR and body fat percentage significantly decrease in
aerobic exercise group as compared to control group (p < 0.05). The peak rate
​​of oxygen consumption (vo2 peak) significantly increased in aerobic exercise
group as compared to control group (p < 0.05). Conclusion: The present study showed that decreased plasma visfatin level induced
by aerobic exercise is most likely the result of improving glycemic status in
type 2 diabetes patients treated with metformin.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Visfatin
  • Metformin
  • Type 2 Diabetes